منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به یاد کامو..

در موزه های ایتالیا نوعی از پرده های نقاشی وجود دارد که سابقا کشیش ها آن ها را جلوی صورت محکومین به مرگ می گرفتند تا آن ها نتوانند سکوی مرگ را ببینند. جهش در تمام معانی آن،عجله و فرار به طرف ابدیـت خدایی، ترک واقعیات روزانه با فکر و حواس کامل ..همه این هــــــــــا پرده های نقاشی هستند که جلوی چشم ما می گیرند تا "پوچ" را نبینیم. اما در ایـــن میان کسانی وجود دارند که پرده ای جلو چشم آنها نیست و همه چیز را عریان می بینند. 
با آن هاست که می خواهم صحبت کنم...

آلبر کامو - افسانه سیزیفبه سیاره لینوکس امتیاز دهید

به اين صفحه امتياز دهيد