منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آرشیو و فشرده سازی با دستور tar

tar مخفف tape archive ابزاری خط فرمانی در تمامی سیستم عامل های مبتنی بر یونیکس برای فشرده سازی و آرشو فایل ها بکار می رود. با استفاده از این ابزار به همراه cron می توان بصورت خودکار از فایل ها در زمانی مشخص پشتیبان تهیه کرد. در این پست آموزش فشرده سازی توسط دستور gzip با فرمت zip. گفته شد. در این پست چگونگی ایجاد فایل های فشرده و همچنین لیست کردن محتوای فایل ها، حذف برخی آیتم های درون فایل و … را آموزش می دهم.در ادامه مهمترین سوئیج های دستور tar برای فشرده سازی یا استخراج فایل ها گفته شده است.

 • c- یا create– : برای ایجاد یا Create
 • d- یا diff– : برای مقایسه یا Compare کردن محتوای دو فایل tar
 • delete– : برای حذف یک آیتم از درون فایل
 • r- یا append– : فایل هایی را به انتهای محتوای درون فایل tar الحاق می کند.
 • t- یا list– : فقط محتوای درون فایل را نشان می دهد. (بدون استخراج از حالت فشرده فقط محتوا را در خط فرمان لیست می کند)
 • x- یا extract– : برای استخراج کردن محتوای فایل
 • v- یا verbose– : خروجی های بیشتری از فرایند انجام فشرده سازی/استخراج را نشان می دهد.
 • C- یا directory– : برای تغییر به دایرکتوری. شکل استفاده از این سوئیچ بصورت زیر است.

tar –directory=DIR_PATH

 • j- : برای ایجاد فایل های tar.bzip2 که فرمت tar.bz2 را دارند.
 • z- : برای ایجاد فایل های tar.gzip که فرمت tar.gz را دارند.

توجه کنید اگر از سوئیچ j- یا z- استفاده نکنید، فرمت نهایی tar. خواهد بود.

 • wildcards– : استخراج فایل ها بر اساس یک عبارت منطقی

ایجاد فایل

از دستور های زیر به ترتیب برای ایجاد فایل ها با فرمت tar.bz2,tar و tar.gz استفاده کنید.

/tar cvf ARCHIVE_NAME.tar DIR_NAME

/tar cjvf ARCHIVE_NAME.tar.bz2 DIR_NAME

/tar czvf ARCHIVE_NAME.tar.gz DIR_NAME

استخراج فایل

از دستور های زیر به ترتیب برای استخراج فایل ها با فرمت tar.bz2,tar و tar.gz استفاده کنید.

/tar xvf ARCHIVE_NAME.tar DIR_NAME

/tar xjvf ARCHIVE_NAME.tar.bz2 DIR_NAME

/tar xzvf ARCHIVE_NAME.tar.gz DIR_NAME

فهرست کردن محتوای فایل

از دستور های زیر به ترتیب برای فهرست کردن محتوای فایل ها با فرمت tar.bz2,tar و tar.gz استفاده کنید.

/tar tvf ARCHIVE_NAME.tar DIR_NAME

/tar tjvf ARCHIVE_NAME.tar DIR_NAME

/tar tzvf ARCHIVE_NAME.tar DIR_NAME

استخراج تنها یک فایل از میان تمامی فایل های درون tar

از دستور های زیر به ترتیب برای خارج کردن (استخراج) تنها یک فایل خاص از محتوای فایل ها با فرمت tar.bz2,tar و tar.gz استفاده کنید.در تمامی مثال های زیر تنها فایلی که در انتهای دستور آمده است، استخراج می شود. (بهتر است از قبل با سوئیچ t- محتوای فایل را فهرست کنید)

tar xvf ARCHIVE_FILE.tar /path/to/file

tar xjvf ARCHIVE_FILE.tar.bz2 /path/to/file

tar xzvf ARCHIVE_FILE.tar.gz /path/to/file

استخراج تنها یک دایرکتوری از درون tar

از دستور های زیر به ترتیب برای خارج کردن (استخراج) تنها یک دایرکتوری خاص از محتوای فایل ها با فرمت tar.bz2,tar و tar.gz استفاده کنید.در تمامی مثال های زیر تنها دایرکتوری که در انتهای دستور آمده است، استخراج می شود. (بهتر است از قبل با سوئیچ t- محتوای فایل را فهرست کنید)

/tar xvf ARCHIVE_FILE.tar /path/to/direcory

/tar xjvf ARCHIVE_FILE.tar.bz2 /path/to/direcory

/tar xzvf ARCHIVE_FILE.tar.gz /path/to/direcory

استخراج فایل ها بر اساس یک عبارت منطقی

با سوئیچ wildcards– و از دستور های زیر به ترتیب برای خارج کردن (استخراج) تنها یک فایل بر اساس یک عبارت منطقی از محتوای فایل ها با فرمت tar.bz2,tar و tar.gz استفاده کنید. بطور مثال تنها برای خارج کردن فایل هایی با فرمت pl.

tar xvf ARCHIVE_FILE.tar –wildcards *.pl

tar xjvf ARCHIVE_FILE.tar.bz2 –wildcards *.pl

tar xcvf ARCHIVE_FILE.tar.gz –wildcards *.pl

الحاق یک فایل/دایرکتوری به انتهای محتوای فایل tar

از دستور های زیر به ترتیب برای الحاق کردن (افزودن) یک فایل به انتهای محتوای فایل ها با فرمت tar استفاده کنید.

tar rvf ARCHIVE_FILE.tar NEW_FILE_NAME

/tar rvf ARCHIVE_FILE.tar DIR_NAMEبرچسب ها : , , , , , , ,