منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آزمایشگاه مایکروسافت پیش بینی کرد: شروع به کار کامپیوتر کوانتومی تا ده سال آینده

آزمایشگاه مایکروسافت پیش بینی کرد: شروع به کار کامپیوتر کوانتومی تا ده سال آینده

Nikkhah150

آزمایشگاه مایکروسافت، کار یک کامپیوتر کوانتومی را تا 10 سال آینده پیش بینی می کند. با توجه به یک مقاله جدید توسط محققان آزمایشگاه کوانتومی مایکروسافت، دستگاه کوانتومی کار می تواند تا 10 سال آینده وارد شود.