منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آشنایی با BASH – بخش هفدهم (اجرای متوالی دستور ها در خط فرمان)

دو کاراکتر & و ; برای اجرای متوالی دستور ها در خط فرمان به کار می رود. به طور معمول دستوری را در خط فرمان اجرا و تا پس از اتمام (موفق یا ناموفق) دستور خط اعلان اشغال است تا دستور بعدی را وارد و اجرا کنید. کاربرد علامت ; به این صورت است که نخست دستور سمت چپ اجرا می شود، حال چه اجرای دستور موفق و یا ناموفق به اتمام رسید دستور بعدی (دستور سمت راست) اجرا می شود. کاربرد علامت & مانند ; است اما با این تفاوت که اجرای دستور سمت راست منوط به اتمام موفق (حتما موفق) دستور سمت چپ است.(البته کاربرد دیگر نماد & برای اجرای دستور ها در پس زمینه یا Background است).

COMMAND 1 ; COMMAND 2 ; COMMAND 3

COMMAND 1 && COMMAND 2 && COMMAND 3

به طور مثال

apt-get update

apt-get install PACKAGE_NAME

OR

apt-get update ; apt-get install PACKAGE_NAME

یا در مثال زیر که دو حلقه for مشابه را به دو صورت متفاوت نشان می دهد. در نختسین حالت از ; برای ایجاد توالی دستور ها در یک خط، در خط فرمان استفاده شده است.

از نماد & در دستور test برای ارزیابی یک عبارت استفاده می شود. در دستور شکل زیر در صورتی که نتیجه ارزیابی توسط test و دو نماد && درست باشد، پیام File “file1″ exit و در غیر این صورت پیام File “file1″ not found نشان داده می شود.برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,