منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش برنامه نویسی با C++ / Qt (قسمت هشتم)

در چند قسمت قبلی این آموزش به معرفی QString پرداختیم و چند مثال متنوع نیز از استفاده از این کلاس را بررسی کردیم. در این قسمت نیز مثالی از استفاده‌ی این کلاس را مرور خواهیم کرد. برای شروع ابتدا به یک مثال جامع‌تر می‌پردازیم. لطفاً به کد زیر توجه کنید:

#include <QTextStream>

int main(void)
{
  QTextStream out(stdout);
  
  QString a = "love";
  
  a.append(" chess");
  a.prepend("I ");
  
  out << a << endl;
  out << "The a string has " << a.count() 
    << " characters" << endl;
    
  out << a.toUpper() << endl;  
  out << a.toLower() << endl;
  
  return 0;
}

در مثال بالا ابتدا یک متغیر a از نوع QString تعریف نموده و مقدار love را به آن اختصاص دادم.

QString a = "love";

سپس با پارامتر append حرف “chess” را به آن افزودم. بعد ز این کار و در خط بعد با پارامتر prepend کلمه‌ی ”  I” را قبل از “love” قراردادم. دستور prepend حرفی را قبل از یک رشته می‌افزاید.

a.append(" chess");
a.prepend("I ");

با دستور  out نیز کل رشته را چاپ می کنیم.

out << a << endl;

قبل از آن out  از کلاس QTextStream را با دستور زیر تنطیم می کنیم.

QTextStream out(stdout);

در دستور بعدی نیز با پارامتر count طول رشته را به دست می آوریم.

out << "The a string has " << a.count() 
  << " characters" << endl;

ور در آخر جمله را یک برا با حروف بزرگ و یکبار دیگر با حروف کوچک چاپ می‌کنیم.

out << a.toUpper() << endl;  
out << a.toLower() << endl;

بعد از اجرا کد، خروجی به شکل زیر خواهد بود:

$ ./basic 
I love chess
The a string has 12 characters
I LOVE CHESS
i love chess

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , , , ,