منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش برنامه نویسی با C++ / Qt (قسمت یازدهم)

برگرداندن بخشی از متن:

اگر بخواهیم در Qt بخشی از متن مثلاً دو حروف اول و یا سه حرف آخر از سمت چپ یا راست را استخراج‌کنیم و یا اینکه متنی را از وسط متن خارج کنیم از دستورات Right،Left و Mid به شکل زیر بهره می‌بریم:

#include <QTextStream>

int main(void)
{
  QTextStream out(stdout);
  
  QString str = "The night train";
  
  out << str.right(5) << endl;
  out << str.left(9) << endl;
  out << str.mid(4, 5) << endl;
  
  QString str2("The big apple");
  QStringRef sub(&str2, 0, 7);
  
  out << sub.toString() << endl;
  
  return 0;
}

در مثال بالا می‌بینید که از سه متد فوق استفاده کرده ام. در مثال زیر نیز با استفاده از دستور Right 5 حرف سمت راست را بر‌می‌گردانم.

out << str.right(5) << endl;

در کد زیر نیز همان‌طور که مشخص است از دستور Left استفاده کرده‌ام که ۹ حرف سمت چپ را برمی‌گرداند.

out << str.left(9) << endl;

دستور زیر با دستورات بالاکمی فرق دارد و در آن حرف شروع و تعداد کلمات را مشخص کرده‌ام طبق مثال از حرف چهارم به طول پنج کاراکتر رشته‌ای را بر خواهد گرداند.

out << str.mid(4, 5) << endl;

QStringRef نیز یک نسخه‌ی فقط خواندنی از کلاس QString است که به‌صورت زیر آن را تعریف می‌کنیم.

QString str2("The big apple");
QStringRef sub(&str2, 0, 7);

خروجی کد در نهایت به صورت زیر خواهد بود. موفق باشید :)

$ ./substrings 
train
The night
night
The big

ادامه دارد …

ارسال نظر سریعبرچسب ها : , ,