منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب مخازن EPEL

epel-repo

EPEL کوتاه شده ی واژه های Extra Packages for Enterprise Linux می باشد که مخازنی آزاد و Open Source می باشد که توسط تیم فدورا و جامعه ی کاربری نگهداری می شود.این مخازن شامل بسته هایی برای توزیع های RHEL (Red Hat Enterprise Linux) ,CentOS و Scientific Linux می باشد که بسیاری از بسته ها برای SysAdmin ها ،برنامه نویس ها و ابزارهای گوناگونی را دارا می باشد که به راحتی می توان با استفاده از ابزارهای مدیریت بسته از جمله yum آنها را نصب و استفاده کرد.

فعال کردن مخازن برای RHEL/CentOS 6 32-Bit :

#rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

فعال کردن مخازن برای RHEL/CentOS 6 64-Bit :

#rpm -Uvh  http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

فعال کردن مخازن برای RHEL/CentOS 5 32-Bit :

#rpm -Uvh  http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

 

فعال کردن مخازن برای RHEL/CentOS 5 64-Bit :

#rpm -Uvh  http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm

 

 فعال کردن مخازن برای RHEL/CentOS 4 32-Bit :

#rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/4/i386/epel-release-4-10.noarch.rpm

 فعال کردن مخازن برای RHEL/CentOS 4 64-Bit :

#rpm -Uvh  http://download.fedoraproject.org/pub/epel/4/x86_64/epel-release-4-10.noarch.rpm

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,