منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب مخازن RPM Fusion در فدورا ۲۲

rpm-fusion

مخرن RPM Fusion  شامل بسته های چون کدک های صوتی و تصویری و انواع نرم افزار و برنامه های جانبی می باشد که برای نصب این مخازن در فدورا ۲۲ کافیست تا مراحل ساده ی زیر را انجام دهید.

ابتدا یک ترمینال یا کنسول بازکنید و سپس به کاربر root لاگین کنید و سپس این دستور را اجرا کنید :

# dnf  install  --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm http://download1.rpmfus
 ion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
در پایین اجرای دستور را به همراه خروجی مشاهده می کنید :
# dnf  install –nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm http://download1.rpmfus
ion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
Last metadata expiration check performed 1:58:56 ago on Wed May 27 09:55:45 2015.
Dependencies resolved.
===============================================================
Package                                              Arch                              Version                           Repository                               Size
===============================================================
Installing:
rpmfusion-free-release                               noarch                            ۲۲-۱                              @commandline                             ۱۹ k
rpmfusion-nonfree-release                            noarch                            ۲۲-۱                              @commandline                             ۲۰ kTransaction Summary
================================================================
Install  ۲ Packages

Total size: 39 k
Installed size: 20 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Installing  : rpmfusion-free-release-22-1.noarch                                                                                                                  ۱/۲
Installing  : rpmfusion-nonfree-release-22-1.noarch                                                                                                               ۲/۲
warning: rpmfusion-nonfree-release-22-1.noarch: Header V4 RSA/SHA1 Signature, key ID a6708da3: NOKEY
Verifying   : rpmfusion-free-release-22-1.noarch                                                                                                                  ۱/۲
Verifying   : rpmfusion-nonfree-release-22-1.noarch                                                                                                               ۲/۲

Installed:
rpmfusion-free-release.noarch 22-1                                                rpmfusion-nonfree-release.noarch 22-1

Complete!برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,