منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب میزکار Gnome در فدورا 19

gnome

برای نصب میزکار Gnome در فدورا ۱۹ می توانید با استفاده از ابزار مدیریت بسته خط فرمانی  yum و اجرای دستور زیر با کاربر root آن را نصب کنید :

#yum groupinstall “GNOME Desktop”

یا اینکه از ابزارهای مدیریت بسته گرافیکی مانند KPackageKit یا  Yumex استفاده کنید روش نصب با Yumex را در شکل پایین مشاهده می کنید :

install gnome

 برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,