منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش نصب Docker CE در لینوکس فدورا ۳۲

docker

در این مطلب قصد داریم تا Docker CE یا همان Docker Community Edition را بر روی لینوکس فدورا ۳۲ نصب کنیم. نکته اینکه تا این لحظه مخزن رسمی Docker CE برای Fedora 32 وجود ندارد و ما قصد داریم تا از مخازن فدورا ۳۱ استفاده کنیم.

docker

ابتدا سیستم خود را بروزرسانی کنید:

# dnf update -y

پس بروزرسانی سیستم، اکنون آن را reboot کنید تا با آخرین نسخه کرنل Boot شود:

# reboot

پس از boot شدن سیستم اکنون مخزن Docker CE را برای فدورا ۳۲ ایجاد کنید:

# tee /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo<<EOF
[docker-ce-stable]
name=Docker CE Stable – \$basearch
baseurl=https://download.docker.com/linux/fedora/31/\$basearch/stable
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://download.docker.com/linux/fedora/gpg
EOF

اکنون برای نصب Docker CE بر روی لینوکس فدورا ۳۲ کافیست تا دستور زیر را اجرا کنید:

# dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io

پس از نصب بسته ها، اکنون برای start کردن و enable کردن سرویس docker کافیست تا دستور زیر را وارد کنید:

# systemctl enable --now docker

 

 

برای بررسی وضعیت سرویس docker نیز می توانید از این دستور استفاده کنید:

# systemctl status docker

برای بررسی نسخه docker می توانید از دستور پایین استفاده کنید:

# docker version

 

امید است تا از این مطلب استفاده لازم را برده باشید.

 برچسب ها : , , , , , ,