منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آموزش Operator overloading در ++C

operator overloading آموزش Operator overloading در ++C

در این پست می خواهیم operator overloading  (سربار گذاری عملگر ها ) را یاد بگیریم . اول بگذارید تعریفی از سربارگذاری عملگر ها ارایه کنیم .

فرض کنید شما کلاسی برای اعداد گویا نوشته اید ، اعداد گویا هم مانند مانند اعداد صحیح یک موجودیت ریاضی است و می توان آن ها را با هم جمع ,  ضرب و تفریق و … کرد .

حالا شما فرض کنید که دو شی از کلاس اعداد گویا به اسم های myobj1 و myobj2 ساخته اید و می خواهید آن ها را با هم جمع کنید، برای جمع کردن دو شی می توانید دو کار انجام دهید :

۱ – یک متد برای جمع کردن در کلاس بنویسید و یک اسم مثل sum برای متد انتخاب کنید و به این شکل استفاده کنید:

;(myobj3 = myobj2.sum( myobj1)

2- از  operator (عملگر) ” + ” استفاده کنید :

;myobj3 = myobj2 + myobj1

به حالت دوم operator overloading  یا سربارگذاری عملگرها می گویند یعنی عملگر هایی مانند + ، =+ ، – ، =- ، / ، [ ] ، * ، >> ، << و …. را برای کلاستون تعریف کنید  و از آن ها استفاده کنید .

از اونجایی که تقریبا تمام سربار گذاری ها شبیه هم اند در قالب یک مثال آن ها را توضیح می دهم .

فرض کنید کلاس test را به شکل زیر داریم :

 

class test
{
private:
  int element[20];
public:
  //constructor
  test()
  {
    for(int i=0;i<20;i++)
    {
      element[i] = i*2;
    }
  }
  // [] overload
  // prefix ++overload
  // postfix ++overload
  // + overload
  // < overload
  // += overload
  //show array of int
  
};

همین طور که می بینید در کلاس Test  یک آرایه بیست عضوی به نام  element  به عنوان یک عضو از کلاس را داریم . همین طور که می بینید درون کلاس یک سری کامنت هست که قرار است همه ی آن ها  را به ترتیب سربارگذاری عملگر ها یا operator overloading کنیم.

سربارگذاری عملگر [ ] :

فرض کنید شی myobj را از کلاس  test  به صورت زیر تعریف کرده ایم :

   test myobj;

بعد از ساختن شی myobj  سازنده (constructor)  تابع اجرا می شود و آرایه element شی myobj  را با اعداد ۰و۲و۴و … و ۴۰ ‍ پر می کند.حالا فرض کنید که می خواهید خانه

پنجم آرایه را چاپ کنید چه می کنید ؟

از اون جایی که که آرایه  element یک خصوصیت private است نمی توانید بگویید :

   cout << myobj.element[4] ;

کاری که می ماند نوشتن یک تابع برای کلاس است.توابع کلاس به اعضای private دسترسی دارند و می توانید به نوشتن یک تابع عضو مورد نظر خود را از آرایه برگردانید , در زیر من یک

تابع به اسم get_element  تعریف کردم که یک refrence  از خانه مورد نظرم از آرایه برمی گرداند.

   int & get_element( int n ) //n is n-th place of array

   {

           return( element[n]);

   }

و طرز استفاده از آن به صورت به صورت زیر است :

   cout << myobj.get_element(4);

 ولی راه حل زیبا تر و خوانا تر سربارگذاری عملگرها چی می گوید؟

شما برای دسترسی به یک آرایه عادی از اعداد صحیح چه می کنید ؟ بدون شک می نویسید :

   int A[10];

   cout << A[3] ;

ما نیز می توانیم با سربار گذاری عملگر [ ] به اعضای آرایه element شی myobj  به صورت زیر دسترسی پیدا کنیم:

   cout << myobj[4] ;

برای overload عملگر [ ] به صورت زیر عمل می کنیم :

     int & operator [](int n)

    {

            return element[n];

     }

عملگر بعدی که می خواهیم سربارگذاری کنیم عملگر ++ prefix است :

اگر یادتان باشد وقتی برای یک متغییر صحیحی مانند b ما می نوشتیم b++ آنگاه به مقدار b یک واحد اضافه می شد . حالا می می خواهیم اپراتور ++ پیشوندی را طوری اورلود کنیم به طوری که هر وقت روی یک شی از کلاس test عملگر ++ را به کارببریم به تمام اعضای آرایه element یک واحد اضافه شود .

test operator ++()
  {
    test y;
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      ++element[i];
    }
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      y.element[i] = element[i];
    }
    return y;
  }

و طرز استفاده از آن به صورت زیر است :

   test myobj1 = ++ myobj;

یا

   ++myobj;

اپراتور بعدی که می خواهیم overload کنیم عملگر postfix ++ است :

این عملگر هم  تقریبا مانند عملگر قبلی است با این تفاوت که ابتدا از مقدار اولیه متغییر استفاده می شود و بعد از آن  ++ می شود . راه تمام تعریف کردن آن نیز به صورت زیر است :

// postfix ++overload
  test operator ++(int)
  {
    test y;
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      y.element[i] = element[i];
    }
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      ++element[i];
    }
    return y;
  }

شاید از خود بپرسید که چرا درون پرانتز کلمه  int  را گذاشتیم ! دلیل آن این است که می خواهیم به کامپایلر بگوییم که این ++ از نوع postfix  است.

و شکل استفاده از آن هم به صورت زیر است:

   test myobj1 = myobj ++;

یا

   myobj ++;

اپراتور بعدی که می خواهیم سربارگذاری کنیم اپراتور + است :

عملگر + همان عملگر جمع است که برای اعداد صحیح به صورت  A+B * c +d استفاده می کردیم.حالا می خواهیم این عملگر را برای  کلاس test سربارگذاری کنیم .

بطوری که : هر وقت شی myobj  را با شی myobj1  به صورت زیر با هم جمع کردیم‌

   myobj + myobj1

تک تک اعضای آرایه element شی myobj با اعضای نظیر خود در آرایه شی  myobj1  جمع شود . سربارگذاری عملگر + را به صورت زیر انجام می دهیم :

// + overload
  test operator + (test x)
  {
    test y;
    for(int i=0; i<20; i++)
    {
      y.element[i] = element[i] + x.element[i];
    }
    return y;
  }

و طریقه استفاده از آن به صورت زیر است :

    myobj2 = myobj + myobj1;

اپراتور بعدی که سربارگذاری می کنیم اپراتور > (کوچک تری )  است.

ما اپراتور کوچک تری را به صورتی پیاده سازی می کنیم که اگر مجموع اعضای آرایه element  شی اولی از مجموع اعضای آرایه  element دومی کوچک تر بود آنگاه رابطه درست است و مقدار شرط  true می شود در غیر این صورت مقدار شرط  false می شود. نحوه ی پیاده سازی عملگر > نیز مانند زیر است :

overloading" >// < overload
  bool operator < (test x)
  {
    int sum1;
    int sum2;
    for(int i=0; i<20; i++)
    {
      sum1 = element[i];
      sum2 = x.element[i];
    }
    if(sum1<sum2)
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

یک مثال از نحوه استفاده :

   if( myobj < myobj1)

    {

         cout << “myobj is smaller than myobj1″;

    }

اپراتور بعدی اپراتور =+ است :

این اپراتور که به صورت زیر استفاده می شود

   myobj1 += myobj;

در واقع به شکل زیر است :

    myobj1 = myobj1 + myobj ;

و تعریف آن به صورت زیر است :

// += overload
  void operator += (test x)
  {
    for(int i=0; i<20; i++)
    {
      element[i] += x.element[i];
    }
  }

 

و در نهایت صورت نهایی کلاس test  را همراه main  برنامه که شامل مثال هایی است را می بینید :

#include <iostream>

using namespace std;

//class test
class test
{
private:
  int element[20];
public:
  //constructor
  test()
  {
    for(int i=0;i<20;i++)
    {
      element[i] = i*2;
    }
  }
  // [] overload
  int & operator [] (int n)
  {
    return element[n];
  }
  // prefix ++overload
  test operator ++()
  {
    test y;
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      ++element[i];
    }
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      y.element[i] = element[i];
    }
    return y;
  }
  // postfix ++overload
  test operator ++(int)
  {
    test y;
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      y.element[i] = element[i];
    }
    for(int i = 0; i<20;i++)
    {
      ++element[i];
    }
    return y;
  }
  // + overload
  test operator + (test x)
  {
    test y;
    for(int i=0; i<20; i++)
    {
      y.element[i] = element[i] + x.element[i];
    }
    return y;
  }
  // < overload
  bool operator < (test x)
  {
    int sum1;
    int sum2;
    for(int i=0; i<20; i++)
    {
      sum1 = element[i];
      sum2 = x.element[i];
    }
    if(sum1<sum2)
    {
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }
  // += overload
  void operator += (test x)
  {
    for(int i=0; i<20; i++)
    {
      element[i] += x.element[i];
    }
  }
  //show array of int
  void show()
  {
    for(int i=0;i<20;i++)
    {
      cout<<element[i]<<endl;
    }
  }
};//mmain
int main()
{
  test myobject1;
  test myobject2;
  test myobject3;
  // + overload example
  cout<<"------------------------"<<endl;
  myobject3 = myobject1 + myobject2;
  myobject3.show();
  // < overload example
  cout<<"------------------------"<<endl;
  if(myobject3 < myobject1)
  {
    cout<<"My object3 smaller than Myobject1"<<endl;
  }
  else
  {
    cout<<"My object1 smaller than Myobject3"<<endl;
  }
  // += overload example
  cout<<"------------------------"<<endl;
  myobject3 += myobject1;
  myobject3.show();
  // ++ prefix example
  cout<<"------------------------"<<endl;
  myobject1 = ++myobject2;
  myobject1.show();
  myobject2.show();
  // ++ prefix example
  cout<<"------------------------"<<endl;
  myobject1 = myobject2++;
  myobject1.show();
  myobject2.show();
  //covert test2 object to test object example
  cout<<"------------------------"<<endl;
 
  cout<<myobject3[6]<<endl;
  //open-mind.ir
  return 0;
}

digg آموزش Operator overloading در ++C  reddit آموزش Operator overloading در ++C  stumbleupon آموزش Operator overloading در ++C  yahoo buzz آموزش Operator overloading در ++C  dzone آموزش Operator overloading در ++C  facebook آموزش Operator overloading در ++C  delicious آموزش Operator overloading در ++C  dotnetkicks آموزش Operator overloading در ++C  dotnetshoutout آموزش Operator overloading در ++C  linkedin آموزش Operator overloading در ++C  technorati آموزش Operator overloading در ++C  twitter آموزش Operator overloading در ++C  google buzz آموزش Operator overloading در ++C  برچسب ها : ,