منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

آیا می توانید راهنمایی کنید که چگونه می توانم پیشنهادات Space Advisor را بررسی کنم؟

بله، می توانم راهنمایی کنم که چگونه می توانید پیشنهادات Space Advisor را بررسی کنید: 1. بازدید از صفحه Space Advisor در Oracle Enterprise Manager: این روش به شما امکان می دهد تا پیشنهادات Space Advisor را به صورت گرافیکی مشاهده کنید. برای این کار، ابتدا به Oracle Enterprise Manager وارد شوید و سپس به صفحه "Advisor Central" بروید. در اینجا، می توانید بر روی "Space Advisor" کلیک کنید و پیشنهادات را در قالب نمودارهایی مشاهده کنید.