منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اتصال دو میکروتیک به یکدیگر

اول می رویم سراغ سناریو ، ما دو تا میکروتیک داریم که آی پی سرور اولی 10.10.0.4 و آی پی سرور دوم 10.10.0.5 است و ما می خواهیم یک تونل از نوع EoIP بین این دو میکروتیک ایجاد کنیم
۱- کارهایی که روی میکروتیک اول انجام می دهیم
/interface eoip add name=TN local-address=10.10.0.4 remote-address=10.10.0.5 arp=enabled tunnel-id=0 disabled=no
/ip address add address=172.168.0.2/24 interface=TN
۲- کارهایی که روی میکروتیک دوم انجام می دهیم
/interface eoip add name=TN local-address=10.10.0.5 remote-address=10.10.0.4 arp=enabled tunnel-id=0 disabled=no
/ip address add address=172.168.0.3/24 interface=TN
خوب تونل ما بر قرار شد و با پنگ آی پی اینترفیس EoIP ساخته شده در میکروتیک اول از میکروتیک دوم خواهید دید که پینگ برقرار است و این نشان دهنده اتصال تو میکروتیک از طریق تونل EoIP است
/ping 172.168.0.2برچسب ها :