منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اخطار در مورد کمبود فضای دیسک


می‌خواهم وقتی دیسک پُر می‌شود یک هشدار دریافت کنم(با تجزیه خروجی df).

متأسفانه، تجزیه خروجی فرمان df واقعاً معتبرترین روش تعیین پر شدن کامل دیسک در اکثر سیستم‌عامل‌ها می‌باشد. به هر حال، لطفاً توجه نمایید که این کم ضررترین پاسخ است، نه بهترین جواب. تجزیه خروجی هر ابزار گزارش خط فرمانی هرگز خوش‌آیند نمی‌باشد. مقصود از این FAQ کوششی برای تشریح تمام مشکلات شناخته شده رویاروی این راهکار، و عبور موقت از آنها می‌باشد.

نخست، بزرگترین مشکل با df آن است که در تمام سیستم‌عامل‌ها به صورت یکسان کار نمی‌کند. یونیکس به طور عمده به دو خانواده تقسیم می‌شود-- ‎System V‎ و BSD. در سیستم‌های خانواده BSD(در این وضعیت، شامل لینوکس)، df یک گزارش قابل خواندن انسانی ارائه می‌کند:

 • ~$ df
   Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
   /dev/sda2       8230432  3894324  3918020 50% /
   tmpfs          253952     8  253944  1% /lib/init/rw
   udev           10240    44   10196  1% /dev
   tmpfs          253952     0  253952  0% /dev/shm

در حالیکه، در سیستم‌های هم‌خانواده با ‎System-V‎، خروجی به طور کامل متفاوت است:

 • $ df
   /net/appl/clin  (svr1:/dsk/2/clin/pa1.1-hpux10HP-UXB.10.20): 1301728 blocks      -1 i-nodes
   /net/appl/tool-share (svr2:/dsk/4/dsk3/tool/share): 51100992 blocks    4340921 i-nodes
   /net/appl/netscape (svr2:/dsk/4/dsk3/netscape/pa1.1-hpux10HP-UXB.10.20): 51100992 blocks    4340921 i-nodes
   /net/appl/gcc-3.3 (svr2:/dsk/4/dsk3/gcc-3.3/pa1.1-hpux10HP-UXB.10.20): 51100992 blocks    4340921 i-nodes
   /net/appl/gcc-3.2 (svr2:/dsk/4/dsk3/gcc-3.2/pa1.1-hpux10HP-UXB.10.20): 51100992 blocks    4340921 i-nodes
   /net/appl/tool  (svr2:/dsk/4/dsk3/tool/pa1.1-hpux10HP-UXB.10.20): 51100992 blocks    4340921 i-nodes
   /net/home/wooledg  (/home/wooledg    ):  658340 blocks   87407 i-nodes
   /net/home      (auto.home      ):    0 blocks     0 i-nodes
   /net/hosts      (-hosts       ):    0 blocks     0 i-nodes
   /net/appl      (auto.appl      ):    0 blocks     0 i-nodes
   /net/vol       (auto.vol      ):    0 blocks     0 i-nodes
   /nfs         (-hosts       ):    0 blocks     0 i-nodes
   /home        (/dev/vg00/lvol5   ):  658340 blocks   87407 i-nodes
   /opt         (/dev/vg00/lvol6   ):  623196 blocks   83075 i-nodes
   /tmp         (/dev/vg00/lvol4   ):  86636 blocks   11404 i-nodes
   /usr/local      (/dev/vg00/lvol9   ):  328290 blocks   41392 i-nodes
   /usr         (/dev/vg00/lvol7   ):  601750 blocks   80228 i-nodes
   /var         (/dev/vg00/lvol8   ):  110696 blocks   14447 i-nodes
   /stand        (/dev/vg00/lvol1   ):  110554 blocks   13420 i-nodes
   /          (/dev/vg00/lvol3   ):  190990 blocks   25456 i-nodes

بنابراین، اولین سد راه شما، تشخیص آن خواهد بود که ممکن است نسبت به آنکه با کدام سیستم عامل کار می‌کنید، دستور متفاوتی لازم داشته باشید(به عنوان مثال bdf در HP-UX)، و شاید سیستم‌هایی باشند که واقعاً در آنها انجام این کار با اسکریپت پوسته به هیچ وجه امکان‌پذیر نباشد.

برای بقیه این مبحث، ما فرض خواهیم نمود که شما سیستمی با فرمان df هم‌خانواده BSD در اختیار دارید.

مشکل بعدی آن است که قالب خروجی df در تمام سکوها(پلاتفرم‌ها) یکسان نمی‌باشد.بعضی سکوها از خروجی شش ستونی و برخی از هفت ستونی استفاده می‌کنند. برخی سکوها(مانند لینوکس)، موقع گزارش فضای واقعی استفاده شده یا در دسترس، به طور پیش‌فرض بلوک‌های یک کیلوبایتی به کار می‌برند، دیگران، مانند OpenBSD یا IRIX، به طور پیش‌فرض بلوک‌های 512 بایت را به کار می‌برند و برای استفاده از کیلوبایت‌ها گزینه ‎-k‎ را لازم دارند.

بدتر از آن، اغلب یک سطر خروجی در صفحه نمایش به چند سطر تقسیم خواهد شد. برای مثال(لینوکس):

 • Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
   ...
   svr2:/dsk/4/dsk3/tool/i686Linux2.4.27-4-686
              35194552  7856256 25550496 24% /net/appl/tool

اگر نام دستگاه به اندازه کافی طولانی باشد(با فایل‌سیستم‌های متصل‌شده شبکه خیلی رایج است)، df ممکن است در کوشش برای حفظ خوانایی ستونها برای انسان، خروجی را به دو سطر تقسیم کند. یا شاید نکند...برای مثال، ‎OpenBSD 4.3‎ را ببینید:

 • ~$ df
   Filesystem 512-blocks   Used   Avail Capacity Mounted on
   /dev/wd0a    253278  166702   73914  69%  /
   /dev/wd0d   8121774  6904178  811508  89%  /usr
   /dev/wd0e   8121774  6077068  1638618  79%  /var
   /dev/wd0f    507230    12  481858   0%  /tmp
   /dev/wd0g   8121774  5653600  2062086  73%  /home
   /dev/wd0h  125253320 116469168  2521486  98%  /export
  
   ~$ sudo mount 192.168.2.5:/var/cache/apt/archives /mnt
   ~$ df
   Filesystem             512-blocks   Used   Avail Capacity Mounted on
   /dev/wd0a                253278  166702   73914  69%  /
   /dev/wd0d               8121774  6904178  811508  89%  /usr
   /dev/wd0e               8121774  6077806  1637880  79%  /var
   /dev/wd0f                507230    12  481858   0%  /tmp
   /dev/wd0g               8121774  5653600  2062086  73%  /home
   /dev/wd0h              125253320 116469168  2521486  98%  /export
   192.168.2.5:/var/cache/apt/archives  1960616  1638464  222560  88%  /mnt

اکثر نگارش‌های df گزینه ‎-P‎ را در اختیار شما قرار می‌دهند که به منظور میزان کردن خروجی است... نسبتاً. نگارش‌های قدیمی‌تر OpenBSD حتی موقعی که گزینه ‎-P‎ فراهم می‌شود، بازهم سطرهای خروجی را تقسیم می‌کنند، اما لینوکس به طور کلی خروجی برای هر فایل‌سیستم در یک سطر را تحمیل می‌کند.

بنابراین، اگر می‌خواهید اسکریپت نیرومندی بنویسید، نمی‌توانید فرض کنید خروجی برای یک فایل‌سیستم معین در یک سطر منفرد خواهد بود. ما بعداً به این مورد باز می‌گردیم.

شما مرتب بودن عمودی ستونها را نیز نمی‌توانید فرض نمایید:

 • ~$ df -P
   Filesystem     1024-blocks   Used Available Capacity Mounted on
   /dev/hda1        180639   93143   77859   55% /
   tmpfs          318572     4  318568    1% /dev/shm
   /dev/hda5        90297   4131   81349    5% /tmp
   /dev/hda2       5763648  699476  4771388   13% /usr
   /dev/hda3       1829190  334184  1397412   20% /var
   /dev/sdc1      2147341696 349228656 1798113040   17% /data3
   /dev/sde1      2147341696 2147312400   29296   100% /data4
   /dev/sdf1      1264642176 1264614164   28012   100% /data5
   /dev/sdd1      1267823104 1009684668 258138436   80% /hfo
   /dev/sda1      2147341696 2147311888   29808   100% /data1
   /dev/sdg1      1953520032 624438272 1329081760   32% /mnt
   /dev/sdb1      1267823104 657866300 609956804   52% /data2
   imadev:/home/wooledg  3686400  3336736  329184   92% /net/home/wooledg
   svr2:/dsk/4/dsk3/tool/i686Linux2.4.27-4-686 35194552  7856256 25550496   24% /net/appl/tool
   svr2:/dsk/4/dsk3/tool/share 35194552  7856256 25550496   24% /net/appl/tool-share

بنابراین، به طور واقعی چه کار می‌توانید بکنید؟

 • گزینه ‎-P‎ را به کار ببرید. حتی اگر همه چیز را ‎100%‎ سازگار نمی‌کند، به طور کلی آزاری ندارد. مطابق کُد منبع ‎df.c‎ در coreutils لینوکس، گزینه ‎ -P‎ تضمین می‌کند که خروجی در یک سطر منفرد خواهد بود(اما این فقط برای لینوکس است).

 • منطقه خود را به ‎C‎ تنظیم کنید. شما نیازی به سرآیند ستونهای غیر انگلیسی درهم پیچیده ندارید.

 • اگر معتبر است، استفاده از ‎"stat --file-system --format="‎ را در نظر بگیرید. اگر در موقعیت شما قابلیت حمل مسئله‌ای نیست، صفحه man فرمان stat را بررسی کنید. در سیستم‌های بسیاری قادر خواهید بود اندازه بلوک، تعداد کل بلوکهای دیسک، وتعداد بلوکهای آزاد، همگی در قالب تعیین شده کاربر، را چاپ کنید.

 • به طور صریح یک فایل‌سیستم را انتخاب نمایید. اگر نتایج مربوط به یک فایل‌سیستم را می‌خواهید از چنین دستوری ‎df -P | grep /dev/hda2‎ استفاده نکنید. نام یک شاخه یا یک دستگاه را به عنوان یک شناسه به فرمان df بدهید به این طریق فقط خروجی آن فایل‌سیستم را در مکان اول می‌بینید.

  •  ~$ df -P /
    Filesystem     1024-blocks   Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda2       8230432  3894360  3917984   50% /
 • شمارش کلمات خروجی بدون رعایت سطرهای‌جدید. این یک راه غلبه بر مشکل سطرهایی است که به طور غیرقابل پیش‌بینی تقسیم می‌شوند. برای مثال، استفاده از آرایه Bash با نام df_arr:

  •  ~$ read -d '' -ra df_arr < <(LC_ALL=C df -P /); echo "${df_arr[11]}"
    50%

  به طوری که می‌توانید ببینید، ما به سادگی تمامی خروجی را به داخل یک آرایه منفرد مکیدیم و سپس کلمه دوازدهم را گرفتیم(شمارش شاخص آرایه از صفر است). نگران آن نبودیم که آیا خروجی تقسیم شده یا خیر، به علت آنکه تعداد کلمات تغییر نمی‌کند.

حذف علامت درصد، مقایسه عدد با مرز تعیین شده، زمان‌بندی یک روش خودکار برای اجرای اسکریپت، و غیره. به عنوان تمرینهای شما واگذار گردید.


CategoryShell

پرسش و پاسخ 94 (آخرین ویرایش ‎2013-08-10 20:27:02‎ توسط nrbg-4dbfc8a9)