منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارتباط با ftp میکروتیک

ارتباط با ftp  میکروتیک

در این فایل روش ارتباط با ftp  میکروتیک را با روش های گوناگون و ویژگی های مختلف این روش های ارتباطی را مشاهده خواهیم نمود .

 

دریافت فایلبرچسب ها :