منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ارزش سکوت

بنام زیبای مطلق

معانی در کلمات نیست

در سکوتی است که بین آنهاست

کتلین رِین

در قلمرو زرین – حسین الهی قمشه‌ای

یا علی
برچسب ها :