منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

از سر گیری کار هر چند سخت

در این میان ایستی چند ماهه داشتم که برای آن از همه دوست های گرامی ام پوزش می طلبم! درگیریهای زندگی هم گاه آنچنان می کند با آدم که میرود آنچه میرود! 

بگذریم! دوباره کوشش جدیدی را آغاز می کنم برای آشنائی بیشتر دوستان با جنتو! که هنوزم از آن سیرائی نیست! هرچه بیشتر با دیگر سیستم عامل ها آشنا میشوم (که در این مدت گذشته بسیار از روی ناچاری با ویندوز و ویندوزیان همکار بوده ام)، بیشتر می یابم که آنچه دارم با مزاج من سازگارتر است! 

از دوستانی که حمایت کردند و می کنند چه آنان که با مهربانی  و نوازش و چه آنان که با سرزنش، همه را سپاس گذارم و ممنون. بی تردید نقدهای شما حتی تند و سنگین در ساخته شدن من و آنچه من می کنم نقش مهمی دارد که خواهش می کنم آنرا از من نگیرید. 

این مدت به این می اندیشیدم که چگونه می توان لینوکس جنتو را بیشتر به مخاطب پارسی آن نشان داد. یکی از چیزهایی که خودم آنرا پسندیدم برگذاری یک بخش برای اخبار جنتو به شکل افزونه ایی در بلاگ است. بزودی تلاش می کنم این بخش را برپا کنم تا کمینه از اخبار این توزیع پایا بدور نمانیم. 

با من همراه باشید!