منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اسنودن قانون پیش گیری از کدگذاری دولت انگلستان را مورد نقد قرار می دهد.

اسنودن قانون پیش گیری از کدگذاری دولت انگلستان را مورد نقد قرار می دهد.

encryption2

انگلستان در پی تصویب قانونی ضد رمزگذاری است. آن ها می خواهند که با ارائه یک جکم اجازه داشته باشند به همه فعالیت های آنلاین کاربران دسترسی داشته باشند. اما این مساله مخالفان زیادی، از جمله اسنودن، یک منتقد در تبعید می باشد.شاید رمزگذاری چیزی باشد که آلمانی ها بسیار می پسندند، ولی دولت انگلستان و سازمان های اطلاعاتی آن هنوز هم آن را ابزاری شیطانی می دانند که برای فعالیت های جنایت کارانه از طرف مسئولین مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، با افزایش این کدگذاری ها ، آن ها هشدار داده اند که نمی خواهند درب پشتی در ارتباطاتشان وجود داشته باشد، بلکه می خواهند که با وجود حکم بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.برچسب ها :