منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اسکریپت تبدیل رشته متن به یک لینک

با استفاده از این اسکریپت ساده ای که با جاوا اسکریپت نوشته شده است میتوانید رشته خاصی را تبدیل به یک رشته لینک قابل کلیک کردن تبدیل کنید: <script type=\”text/javascript\”> function text_to_link(text) { var exp = /(\\b(https?|ftp|file):\\/\\/[-A-Z0-9+&@#\\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\\/%=~_|])/ig; return text.replace(exp,\”<a href=\’$1\’ target=\’_blank\’>$1</a>\”); } var linkdata=text_to_link(\”9lessons programming blog http://www.9lessons.info\”); document.write(linkdata); </script>برچسب ها :