منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اسکریپت تبدیل فرمت تاریخ MySQL به PHP

    function mysql2php($str) {     list($date, $time) = explode(\’ \’, $str);     list($year, $month, $day) = explode(\’-\’, $date);     list($hour, $minute, $second) = explode(\’:\’, $time);     $timestamp = mktime($hour, $minute, $second, $month, $day, $year);     return $timestamp;     }برچسب ها :