منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اضافه شدن کتاب فروشی اینترنت فردا به عزضه کنندگان کتاب

اضافه شدن یک مرکز فروش اینترنتی کتاب

با همکاری کتاب فروشی اینترنتی فردا ( انتشارات نص ) امکان تهیه کتاب از این روش نیز فراهم گردید .

جهت اطلاعات بیشتر لینک را مشاهده فرمایید .

 برچسب ها :