منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

اعطای بلیط

در جلسه ششم لاگ به اعضای لاگ بلیط جشواره موسقی فجر اعطا شد IMG_20150216_233406 IMG_20150216_233358