منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزودن Lable بر روی سیستم فایل لینوکسی

در توزیع های لینوکسی از سه دستور e2lable یا tune2fs می توان برای برچسب (یا Lable) گذاشتن بر روی سیستم فایل ها استفاده کرد. با برچسب گذاری بر روی سیستم فایل ها (در واقع بر روی Block Device ها) امکان سازمان دهی بهتر آنها وجود دارد. در خروجی دستور df -h زیر مشخص است که سیستم فایل sda2 بر روی دایرکتوری / و sda3 بر روی دایرکتوری home/ متصل (یا mount) شده اند.

df -h

با دستور زیر برچسب فعلی بر روی سیستم فایل (پارتیشن) نشان داده می شود. اگر چیزی در خروجی نشان داده نشد، یعنی اینکه هنوز برچسبی برای آن تعیین نشده است.

e2label /dev/sda2

می توانید از دستور e2lable به صورت کلی زیر برای قرار دادن برچسب بر روی سیستم فایل (پارتیشن – Block Device) استفاده کنید.

e2lable DEVICE_PATH_NAME LABLE_NAME

e2lable /dev/sda2 ROOT_DIR

یا اینکه از دستور زیر برای قرار دادن برچسب استفاده کنید.

tune2fs -L LABLE_NAME DEVICE_PATH_NAME

tune2fs -L ROOT_DIR /dev/sda2

در تمامی دستور های بالا فرض بر این بود که می خواهید به تازگی برچسب بر روی سیستم فایل ایجاد کنید اما از تمامی دستور های بالا می توانید برای تغییر استفاده کنید. با دستور e2lable مانند نخستین دستور در این مطلب و به فرمت کلی زیر می توانید نام برچسب یک Block Device را مشاهده کنید.

e2lable DEVICE_PATH_NAME

e2lable /dev/sda2

OUTPUT: ROOT_DIR

e2lable /dev/sda3

OUTPUT: HOME_DIR

و یا اینکه از دستور ls به صورت زیر استفاده کنید.

ls -l /dev/disk/by-lable



برچسب ها : , , , , , ,