منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

افزونه ای برای XChat

خوب قضیه از این قراره که من از XChat استفاده میکنم و تقریبا همیشه برنامش بازه و میخوام تحت یه سری شرایط خاص بهم Notify بده.
مثلا وقتی کسی منو پینگ میکنه،‌با وجود اسم من توی نوشته خود به خود هشدار داده میشه. ولی من یه سری چیز دیگه هم لازم داشتم و اگه بگم لازم داشتم به این دلیل که فقط جالب بود برام، بهتره.
میخواستم یه جوری باشه که وقتی با یه الگوی خاص یه نوشته ظاهر شد، به من هشدار بده. مثلا فرود فـرود و یا حتی فــــرود. و یه سری اصطلاح دیگه.
خوب یه افزونه پیدا کردم اینجا و یه کم تغییرش دادم که با Regex هم کار کنه. نتیجه شد این :‌

__module_name__ = 'hilight-regex'
__module_description__ = 'XChat notification and hilighting on regex'
__module_version__ = '1.0'

import xchat, re

CONFFILE = xchat.get_info('xchatdir') + '/hilight-regex.conf'
list=[]

xchat.prnt('%(name)s, version %(version)s' % {'name': __module_name__, 'version': __module_version__})

def read_list():
  try:
    conf = open(CONFFILE,'r')
  except:
    xchat.prnt(CONFFILE + " currently doesn't exist, creating")
    return None
  lines = conf.readlines()
  for each in lines:
    list.append(re.sub(r'\n','',each))
  conf.close()


def save_list():
  conf = open(CONFFILE,'w')
  for phrase in list:
    conf.write(phrase + '\n')
  conf.close()


def check_msg(word, word_eol, userdata):

  for phrase in list:
    try :
      if re.search(phrase, word_eol[1]):
        xchat.command("gui color 3")
        xchat.emit_print( "Channel Msg Hilight", word[0], word[1] )
        return xchat.EAT_ALL
    except:
      None;

  return xchat.EAT_NONE


def add_hilight_phrase(word, word_eol, userdata):
  if len(word) <= 2:
    return list_hilight_phrase(word, word_eol, userdata)
  phrase = word_eol[2]
  if phrase not in list:
    try :
      list.append(phrase)
      xchat.prnt('\x032* "%s" will be hilighted' % phrase)
    except :
      xchat.prnt('\x032* "%s" is not valid regular expersion, ignored' % phrase)
  else:
    xchat.prnt('\x032* "%s" is already being hilighted' % phrase)
  save_list()
  return xchat.EAT_XCHAT


def list_hilight_phrase(word, word_eol, userdata):
  xchat.command('query @hilight')
  tab = xchat.find_context(channel='@hilight')
  tab.prnt('\x032Current hilight-phrase list: %d hilighted.' % len(list))
  for index, phrase in enumerate(list):
    tab.prnt('\x032 %s -- %s' % (index, phrase))
  tab.prnt('\x032* End of hilight-phrase list')
  return xchat.EAT_XCHAT


def remove_hilight_phrase(word, word_eol, userdata):
  if len(word) <= 2:
    return list_hilight_phrase(word, word_eol, userdata)
  index = int(word[2])
  if index >= 0 and index < len(list):
    xchat.prnt('\x032 "%s" has been removed from the hilight list' % list[index])
    del list[index]
  else:
    xchat.prnt('\x032 %d is not a valid selection' % index)

  save_list()
  return xchat.EAT_XCHAT

def help_list(word, word_eol, userdata):
  xchat.command('query @hilight')
  tab = xchat.find_context(channel='@hilight')
  tab.prnt('/hilight add <phrase> - add <phrase> to list of strings to highlist')
  tab.prnt('/hilight list - print current list of strings to highlight')
  tab.prnt('/hilight rm <index> - remove list item #<index> from list of strings to hightlist')
  tab.prnt('/hilight help - print this message')
  return xchat.EAT_XCHAT


def choose(word, word_eol, userdata):
  if len(word) == 1:
    return help_list(word, word_eol, userdata)
  command = word[1]
  if command == "add": return add_hilight_phrase(word, word_eol, userdata)
  if command == "rm": return remove_hilight_phrase(word, word_eol, userdata)
  if command == "list": return list_hilight_phrase(word, word_eol, userdata)
  if command == "help": return help_list(word, word_eol, userdata)

  xchat.prnt("unknown option: %s, use '/hilight help' for help" % command)

  return xchat.EAT_XCHAT


read_list()
xchat.hook_command("hilight", choose)
xchat.hook_print("Channel Message", check_msg)

این کد رو تو یه فایل با پسوند py توی پوشه $HOME/.xchat2 ذخیره کنید (پوشه خانگی کاربرتون پوشه دات xchat). (یا اگه فقط میخواید تستش کنید، از منوی Window/Plugin and Scripts استفاده کنید.)‌
حالا با راه اندازی مجدد xchat بزنید
/hilight help
اسلش hilight فعلا با GPRS کذایی هستم و نمیشه استیل رو اصلاح کنم که درست نشونش بده :)برچسب ها : , , , ,