منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C

Permutation2 160x300 الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C

قبل از هر چیزی تعریفی دقیقی از جایگشت ها (permutation ) را باید بدانیم که در زیر ارائه  شده است.

یک جایگشت (خطی) عبارت است ازهرترتیب قرار گرفتن کلکسیونی از اشیا ( بصورت خطی)  بوجود می آید.

در اینجا به کلمه ی ” خطی ” دقت شود زیرا جایگشت دیگری نیز به نام جایگشت دوری داریم که در آن اشیا بصورت دایره ای قرار میگیرند و  کلمه ی ” خطی ” در تقابل با مفهوم جایگشت دوری آمده است. الگوریتم این برنامه  را با مثال توضیح میدهیم.

جایگشتهای مجموعه ی {a,b,c,d,e} برابرند با اجتماع مجموعه های زیر:

a و جایگشتهای مجموعه ی {b,c,d,e}

b و جایگشتهای مجموعه ی{a,c,d,e}

c و جایگشتهای مجموعه ی {a,b,d,e}

d و جایگشتهای مجموعه ی {a,b,c,e}

e و جایگشتهای مجموعه ی {a,b,c,d}

پس در هر مرحله یک عضو از مجموعه (در این جا یک کاراکتر از کل رشته ) را انتخاب میکنیم و با جایگشت بقیه ی اعضا در نظر میگیریم اما از آنجایی که برای تمام اعضای مجموعه این کار باید انجام شود این کار با یک حلقه ی for و تعویض هر عضو مجموعه با اولین عضو انجام میدهیم.

تابع بازگشتی برای انجام این الگوریتم بصوریت بازگشتی بوده و ۳ آرگومان دارد اولی خود رشته (مجموعه) است , دومی کاراکتری (عضوی از مجموعه) است که در هر مرحله

جایش را با کارکتر های (اعضای) بعد از خود عوض میکند و هنگام فراخونی اولیه تابع در این آرگومان صفر قرار میگیرد و آرگومان سوم  ایندکس آخرین کاراکتر (عضو) است چون لازم است که در چه مرحله ای به کاراکتر (عضو) آخر برای فراخوانی دوباره میرسیم.

و این هم کد برنامه جایگشت ها ی (permutation ) یک مجموعه با زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس ( ++C )  ::

 

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
void per(string s,int k,int n)
{
  if(k==n)
  {
    cout<<s<<endl;
  }
  else
  {
    for(int i=k;i<=n;i++)
    {
      char c=s[i];
      s[i]=s[k];
      s[k]=c;
      per(s,k+1,n);
    }
  }
}
int main(void)
{
  string s;
  cout<<"\t\t\t\tPermutation"<<endl<<endl;
  cout<<"Enter the string: ";
  cin>>s;
  per(s,0,s.size()-1);
  cin.get();
  return 0;
}

 

digg الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   reddit الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   stumbleupon الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   yahoo buzz الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   dzone الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   facebook الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   delicious الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   dotnetkicks الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   dotnetshoutout الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   linkedin الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   technorati الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   twitter الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   google buzz الگوریتم جایگشت های یک رشته یا مجموعه با ++C   برچسب ها : , , , , ,