منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتخاب خودکار مخزن مناسب

سیستم خودکار انتخاب مخزن دبیان که قبلا در آدرس http.debian.net در دسترسی بود به زیر ساخت اصلی debian.org به آدرس httpredir.debian.org منتقل شد.

این سرویس اجازه می دهد تا ۴۰۰ mirror دبیان از طریق یک آدرس در دسترس باشند. در زمان استفاده مخزن از روی محل شما، توع IP و دسترس پذیری سرویس انتخاب می شود. برای نمونه برای نسخه jessie می توانید به شکل زیر از این سرویس استفاده کنید

deb http://httpredir.debian.org/debian jessie main

منبع: سیوکبرچسب ها :