منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار CentOS 6.1

تیم CentOS، نسخه ی based distro CentOS 6.1 Red Hat Enterprise Linux را که به صورت رایگان قابل دانلود است، منتشر کرد.