منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

انتشار Naev 0.5

شما می توانید نسخه 0.5 بازی کمبات و تجاری فضای 2 بعدی به نام Naev را از وب سایت آن دریافت کنید.