منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد نام مستعار (Alias) در پوسته csh

نام های مستعار یک دستور بلند را که مکرر اجرا می کنید را در قالب یک دستور کوچک خلاصه می کند. فرض کنید شما باید هر چند لحظه یکبار کارایی فرایند های سیستم را با دستور ps -aux چک کنید اما شاید نخواهد این دستور را تکرار کنید پس بهتر است از نام های مستعار یا Alias ها استفاده کنید. در سیستم عامل های یونیکسی از دستور alias برای تعریف Alias ها استفاده می شود. فرمت کلی Alias ها در پوسته csh (یا C SHell) بصورت زیر می باشد. همچنین نحوه ایجاد آن در پوسته Bash یا sh در این پست توضیح داده شده است.

alias ALIAS_NAME CMD+OPTIONS

نام های مستعار در پوسته csh، همانند تعریف آنها در پوسته Bash در فایل های Start up مربوط به csh که می توانند در سطح هر کاربر (فایلِ قرار گرفته در دایرکتوری خانگی هر کاربر) و یا بصورت گسترده در سطح سیستم در زیر دایرکتوری etc/، تعریف شوند. دو فایل معادل starup در پوسته csh با فایل های bash startup، فایل های etc/csh.cshrc/ برای تمامی سیستم و فایل cshrc. برای هر کاربر در دایرکتوری خانگی همان کاربر است. با توجه به نیاز خود هر کدام از فایل ها را با دستور vi باز کنید و نام های مستعار را تعریف کنید. نخستین دستور زیر فایل etc/csh.cshrc/، دومین دستور با استفاده از متغیر محیطی HOME$، دایرکتوری خانگی کاربری که با آن Login کردید و سومین دستور دایرکتوری خانگی کاربر root را در سیستم عامل FreeBSD باز می کند. (پوسته پیش فرض در لینوکس برای کاربران، Bash و پوسته پیشفرض کاربران در FreeBSD، پوسته csh می باشد، به همین خاطر من از سیستم عامل FreeBSD برای این پست استفاده کرده ام، اما این پست برای هر سیستم عامل یونیکسی دیگری که دارای پوسته csh است، قابل استفاده می باشد.)

vi /etc/csh.cshrc

vi $HOME/.chsrc

vi /root/.cshrc

با توجه به ساختار تعریف Alias در پوسته csh، نام های مستعار زیر را استفاده کرده ام. (می توانید در هر کدام از فایل ها استفاده کنید)

‘alias wtf ‘watch -n 1 w -hs
‘alias what ‘ps -aux | grep $USER | less
alias attrib chmod
alias chdir cd
alias copy cp
alias cp cp -i
alias d dir
alias del rm
alias deltree rm -r
alias rm rm -i
alias search grep
alias mem top
alias move mv
alias mv mv -i
alias h history
‘alias rev  ‘h | tail -10

پس از نوشتن نام های مستعار در فایل (های) دلخواه، برای ماندگاری اثر تعریف نام های مستعار، از دستور زیر مطابق به هر کدام از فایل (ها) استفاده کنید.

source /etc/csh.cshrc OR csh /etc/csh.cshrc

source $HOME/.cshrc OR csh $HOME/.cshrc

source /root/.cshrc OR csh /root/.cshrc

برای مشاهده فهرستی از نام های مستعار تعریف شده بر روی سیستم، از دستور alias به تنهایی استفاده کنید و برای محتوای تعریف یک نام مستعار، از دومین دستور زیر استفاده کنید.

alias

alias ALIAS_NAME

و در نهایت برای از بین بردن یک نام مستعار از دستور زیر استفاده کنید.

unalias ALIAS_NAMEبرچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,