منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد Directory در اوراکل

 دایرکتوری ها در اوراکل بعنوان یک نشانه گر یا Alias به یک دایرکتوری درون سیستم فایل سیستم عاملی که در آن اوراکل تصب شده است. دایرکتوری ها برای قرار دادن فایل های LOB مانند تصاویر، ویدیو ها و … و برای قرار دادن داده های External Table و همچنین بعنوان محلی برای ذخیره کردن فایل های export که توسط دستور expdp ایجاد شده اند بکار می روند. وقتی یک دایرکتوری ایجاد می کنید، مجوز های READ و WRITE به شما روی آن دایرکتوری داده می شود. شکل کلی ایجاد یک دایرکتوری بصورت زیر است.

;create directory DIRECTORY_NAME as OS_FILE_SYSTEM_DIR_PATH

OS_FILE_SYSTEM_DIR_PATH مسیر منتهی به دایرکتوری روی سیستم فایل سیستم عامل است که می خواهیم DIRECTORY_NAME که نام دایرکتوری اوراکل است را به آن معرفی کنیم. فرض کنید مسیر اصلی دایرکتوری هایی که برای ذخیره سازی فایل های export استفاده می کنیم بصورت زیر باشد.

C:\\ORACLEXE\\APP\\ORACLE\\ADMIN\\XE

ابتدا یک دایرکتوری به نام dmp_dir درون دایرکتوری XE می سازیم.

mkdir C:\\ORACLEXE\\APP\\ORACLE\\ADMIN\\XE\\dmp_dir

پس از ایجاد دایرکتوری در سیستم فایل سیستم عامل باید با استفاده از دستور زیر یک دایرکتوری در اوراکل که به دایرکتوری dmp_dir در سیستم فایل اشاره می کند بسازیم. لزومی ندارد نام دایرکتوری اوراکل همنام با دایرکتوری سیستم فایل باشد و توجه کنید مسیر دایرکتوری روی سیستم فایل باید میان  ‘ ‘ قرار گیرد.

;’create directory dmp_dir as ‘C:\\ORACLEXE\\APP\\ORACLE\\ADMIN\\XE\\dmp_dir

اگر کاربری به نام user1 داشته باشیم می توانیم با دستور زیر مجوز های READ و WRITE روی دایرکتوری dmp_dir را به آن بدهیم.همچنین شکل کلی اهدای مجوز بصورت زیر است.

;grant read, write on directory DIR_NAME to user

;grant read, write on directory dmp_dir to user1

همچنین با اهدای مجوز create any directory به کاربر، توانایی ایجاد دایرکتوری ها به آن کاربر داده شده است. شکل کلی آن بصورت زیر است.

;grant create any directory to USER

;grant create any directory to user1

 برچسب ها : , ,