منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد Recovery Catalog برای استفاده RMAN

 بصورت پیش فرض rman از Control File پایگاه داده مقصد بعنوان RMAN Repository برای ذخیره متادیتا ها استفاده می کند. اما استفاده از Control File قابلیت اطمینان پایینی دارد به همین خاطر برای ذخیره متادیتا ها در یک پایگاه داده مجزا بعنوان RMAN Repository که Recovery Catalog Database گفته می شود، پیشنهاد شده است. ایجاد Recovery Catalog بسیار ساده است. ابتدا باید یک پایگاه داده با DBCA ایجاد کنید و سپس یک کاربر و یک Tablespace در آن ایجاد و مجوز های لازم را به کاربر مورد نظر بدهید. پیش از خواندن این پست چگونگی اتصال به rman را مطالعه کنید.

  • ایجاد پایگاه داده برای Recovery Catalog :

اگر از سیستم عامل لینوکس استفاده می کنید، دستور dbca را اجرا کنید یا اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنید، برنامه Databace Configuration Assistant را اجرا کنید و یک پایگاه داده جدید را با SID دیگری ایجاد کنید.

ایجاد Tablespace لازم برای ذخیره متادیتا ها :

همچنین برای ذخیره recover catalog schema objects نیاز به ایجاد یک Tablespace در پایگاه داده rmancat داریم. با استفاده از دستور های زیر می توانید یک Tablespace به نام catobject را ایجاد کنید.

 create tablespace catobject DATAFILE ‘C:\\app\\amir\\oradata\\rmancat\\catobject.dbf’ size unlimited

;extent management local segment space management auto

  • ایجاد کاربر با مجوز های لازم برای Backup/Recovery :

پس از ایجاد پایگاه داده با فرض اینکه نامش rmancat باشد باید با یک نام کاربری مدیر به سیستم (مانند کاربر system) متصل شوید و کاربری بطور مثال به نام rman را ایجاد کنید.

sqlplus system@rmancat

برای ایجاد کاربری به نام rman از دستور زیر استفاده کنید.

create user rman identified by P@ssword

default tablespace catobject

temporary tablespace temp

;quota unlimited on catobject

  • اهدای مجوزهای لازم

با استفاده از دستور زیر دو مجوز connect و recovery_catalog_owner که به ترتیب اجازه ورود به سیستم و مدیریت Recovery Catalog را به کاربر ایجاد شده یعنی rman را می دهد.

;grant connect, recovery_catalog_owner to rman

  • ایجاد Recovery Catalog :

پس از اهدای مجوز های لازم، با نام کاربری و پسورد کاربر rman به پایگاه داده rmancat متصل شوید-> دستور زیر را اجرا کنید.

rman catalog rman@rmancat

Enter Password

Recovery Manager: Release 11.2.0.1.0 – Production on Mon Jul 4 12:09:51 2011

Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

connected to recovery catalog database

بخش قرمز رنگ در بالا نشان دهنده موفق آمیز بودن ورود به Recovery Catalog Database با کاربر rman که قبلن ایجاد کردیم.سپس برای ایجاد یک کاتالوگ از دستور CREATE CATALOG استفاده کنید.

;create catalog

  • رجیستر کردن پایگاه داده هدف در Recovery Catalog Database :

برای رجیستر کردن یک پایگاه داده، به منظور قرار گیری اطلاعات متادیتایش در Recovery Catalog می بایست ابتدا به آن با دستور زیر متصل شد. با فرض اینکه نام پایگاه داده هدف orcl باشد و نام پایگاه داده کاتالوگ rmancat باشد با دستور زیر به آن متصل می شویم.

;rman target sys@orcl catalog rman@rmancat

Enter Password for Target Database

Enter Password Catalog Database

با اجرای دستور بالا و اتصالبه پایگاه داده هدف و کاتالوگ، نیاز به ورود پسورد های کاربر پایگاه داده هدف (یعنی sys) و کاربر پایگاه داده کاتالوگ (یعنی rman) هستید. و در نهایت برای رجیستر کردن آن پایگاه داده باید دستور REGISTER DATABASE را اجرا کنید.(خروجی بصورت قرمز رنگ)

;register database

new RMAN configuration parameters:
CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE DISK FORMAT ‘/home/oracle/RMAN/%U’;
new RMAN configuration parameters are successfully stored

پس از رجیستر کردن بهتر است ویژگی CONTROLFILE AUTOBACKUP را نیز فعال کنید.

;configure controlfile autobackup onبرچسب ها : , , , , ,