منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ایجاد Synonym

Synonym نامی مستغار برای موجودیتی در بانک‌اطلاعاتی است. هر موجودیت در بانک‌اطلاعاتی اوراکل می‌تواند یک مترادف داشته باشد.

public synonym

Create public synonym sssss for amirsam.t1;

در این شرایط کل کاربران بانک‌اطلاعاتی می‌توانند به sssss دسترسی داشته باشند.

private synonym

Create synonym sssss for amirsam.t1;

 فقط خود کاربر ایجاد کننده این نام متعارف می‌تواند آن را مشاهده کند.

drop synonym

Drop public synonym;

در drop حتماً باید نوع synonym مشخص بشود.

نکته: اگر نوع synonym مشخص نکردد به طور پیش‌فرض private است.

Drop public synonym;

شکل کلی

CREATE [ OR REPLACE ] [ PUBLIC ] SYNONYM
[ schema. ]synonym
FOR [ schema. ]object [ @ dblink ] ;

جاوا کارها

مترادف‌ها در جاوا بسیار کاربرد داردند، در JPA یا Hibernate چون ما به یک کاربر کانکت می‌شویم وقتی بخواهیم map رو ایجاد کنیم می‌توانیم map رو روی مترادف انجام دهیم.

داکیومنت اوراکل

CREATE SYNONYM