منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

این یخچالی است که به دنبالش هستید

این یخچالی است که به دنبالش هستید

20151102 850 r2d2fridge internet

اگر یکی از طرفداران سرسخت جنگ ستارگان هستید شاید این یخچال برایتان بسیار جذاب خواهد بود!وقتی که به جنگ ستارگان فکر می کنید اولین چیزی که به ذهنتان می رسد چیست؟ شمشیر نوری؟ سفینه فضایی که با سرعت نور حرکت میکند؟ دارت ویدر؟