منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بدست آوردن اطلاعات سخت افزار با دستور Dmidecode در لینوکس

در این مقاله میبینیم که چطور ما میتوانیم با استفاده از دستور Dmidecode اطلاعات سخت افزاری در هر سیستم لینوکس را بدست آوریم.فرضا ما برای upgrade یک سیستم نیاز به جمع آوری اطلاعاتی شبیه به Memory و BIOS و CPU و … داریم.با دستور Dmidecode ما می توانیم بدون باز کردن سیستم ،جزئیات سخت افزاری را بدانیم.دستور Dmidecode بر روی سیستم عامل های RHEL/CentOS/Fedora/Ubuntu کار میکند.

\"Get-hardware-information\"

ابزار Dmidecode ،جدول DMI (بعضی ها به اسم SMBIOS آن را می شناسند) را می خواند و اطلاعات کاربردی از قبیل hardware details, serial numbers و ورژن BIOS و پردازشگر را به صورت کاملا خوانا نمایش میدهد.شما برای استفاده از دستور Dmidecode باید با کاربر root لاگین باشید.

۱-خروجی ساده از Dmidecode

# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.6 present.
101 structures occupying 3552 bytes.
Table at 0x000EAD50.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
    Vendor: American Megatrends Inc.
    Version: 1608
    Release Date: 05/10/2011
    Address: 0xF0000
    Runtime Size: 64 kB
    ROM Size: 4096 kB
    Characteristics:
        PCI is supported
        BIOS is upgradeable
        BIOS shadowing is allowed
        Boot from CD is supported
        Selectable boot is supported
        BIOS ROM is socketed
        EDD is supported
        5.25\"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
        3.5\"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
        3.5\"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
        Print screen service is supported (int 5h)
        8042 keyboard services are supported (int 9h)
        Serial services are supported (int 14h)
        Printer services are supported (int 17h)
        ACPI is supported
        USB legacy is supported
        BIOS boot specification is supported
        Targeted content distribution is supported
    BIOS Revision: 4.6
:

۲-بدست آوردن انواع DMI

DMI Id اطلاعات سخت افزار خاصی را به ما می دهد.Dmidecode با آپشن “-t” یا “–type” و “Id” این اطلاعات را فراهم می کند.id ۰ به ما اطلاعات Bios را نشان می دهد.

[root@tazik ~]# dmidecode -t 0
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
    Vendor: American Megatrends Inc.
    Version: 1608
    Release Date: 05/10/2011
    Address: 0xF0000
    Runtime Size: 64 kB
    ROM Size: 4096 kB
    Characteristics:
        PCI is supported
        BIOS is upgradeable
        BIOS shadowing is allowed
        Boot from CD is supported
        Selectable boot is supported
        BIOS ROM is socketed
        EDD is supported
        5.25\"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
        3.5\"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
        3.5\"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
        Print screen service is supported (int 5h)
        8042 keyboard services are supported (int 9h)
        Serial services are supported (int 14h)
        Printer services are supported (int 17h)
        ACPI is supported
        USB legacy is supported
        BIOS boot specification is supported
        Targeted content distribution is supported
    BIOS Revision: 4.6

[root@tazik ~]#

جدول DMI :

		Type  Information
		----------------------------------------
     0		BIOS
     1		System
     2		Base Board
     3		Chassis
     4		Processor
     5		Memory Controller
     6		Memory Module
     7		Cache
     8		Port Connector
     9		System Slots
     10		On Board Devices
     11		OEM Strings
     12		System Configuration Options
     13		BIOS Language
     14		Group Associations
     15		System Event Log
     16		Physical Memory Array
     17		Memory Device
     18		32-bit Memory Error
     19		Memory Array Mapped Address
     20		Memory Device Mapped Address
     21		Built-in Pointing Device
     22		Portable Battery
     23		System Reset
     24		Hardware Security
     25		System Power Controls
     26		Voltage Probe
     27		Cooling Device
     28		Temperature Probe
     29		Electrical Current Probe
     30		Out-of-band Remote Access
     31		Boot Integrity Services
     32		System Boot
     33		64-bit Memory Error
     34		Management Device
     35		Management Device Component
     36		Management Device Threshold Data
     37		Memory Channel
     38		IPMI Device
     39		Power Supply

بجای “type_id” شما می توانید از keyword های زیر به همراه “-t” هم استفاده کنید:

	Keyword   Types
    ------------------------------
    bios    0, 13
    system   1, 12, 15, 23, 32
    baseboard  2, 10
    chassis   3
    processor  4
    memory   5, 6, 16, 17
    cache    7
    connector  8
    slot    9

برای مثال ما اطلاعات Cache روی سیستم ،با نوشتن cache بجای استفاده از Id 7 بدست می آوریم.

[root@tazik ~]# dmidecode -t cache
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: L1-Cache
    Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
    Operational Mode: Write Back
    Location: Internal
    Installed Size: 256 kB
    Maximum Size: 256 kB
    Supported SRAM Types:
        Other
    Installed SRAM Type: Other
    Speed: Unknown
    Error Correction Type: None
    System Type: Unified
    Associativity: 8-way Set-associative

Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: L2-Cache
    Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
    Operational Mode: Varies With Memory Address
    Location: Internal
    Installed Size: 1024 kB
    Maximum Size: 1024 kB
    Supported SRAM Types:
        Other
    Installed SRAM Type: Other
    Speed: Unknown
    Error Correction Type: None
    System Type: Unified
    Associativity: 8-way Set-associative

Handle 0x0007, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
    Socket Designation: L3-Cache
    Configuration: Disabled, Not Socketed, Level 3
    Operational Mode: Unknown
    Location: Internal
    Installed Size: 6144 kB
    Maximum Size: 6144 kB
    Supported SRAM Types:
        Other
    Installed SRAM Type: Other
    Speed: Unknown
    Error Correction Type: None
    System Type: Unified
    Associativity: Other

[root@tazik ~]#

۳- روش بدست آوردن مشخصات Memory

من چطور می توانم بفهمم که سیستم من چه میزان Memory پشتیبانی می کند؟طبق این دستور ،میزان پشتیبانی سیستم من ۳۲ GB می باشد.

[root@tazik ~]# dmidecode -t 16
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0024, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
    Location: System Board Or Motherboard
    Use: System Memory
    Error Correction Type: None
    Maximum Capacity: 32 GB
    Error Information Handle: No Error
    Number Of Devices: 4

نکته:

برطبق لیست keyword ،اطلاعات مربوط به memory ،ID های ۵, ۶, ۱۶ و ۱۷ می باشند.

۴- بدست آوردن Manufacturer و مدل و سریال نامبر :

برای بدست آوردن Manufacturer و مدل و سریال نامبر از سیستم باید از دستور زیر استفاده کنید:

[root@tazik ~]# dmidecode -t system
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.6 present.

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
    Manufacturer: System manufacturer
    Product Name: System Product Name
    Version: System Version
    Serial Number: System Serial Number
    UUID: 1E008C40-008C-3F00-5DA5-BCAEC57527F3
    Wake-up Type: Power Switch
    SKU Number: To be filled by O.E.M.
    Family: To be filled by O.E.M.

Handle 0x0023, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
    Option 1: To Be Filled By O.E.M.

Handle 0x0033, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
    Status: No errors detected

اگر در بعضی از قسمت ها مثل Manufacturer و Product Name مشاهده کردید که اطلاعات کامل نیستند ،این به این خاطر هست که Manufacturer سیستم شما آن اطلاعات را وارد نکرده است.
برای اطلاعات بیشتر در ترمینال خود از دستور man dmidecode استفاده کنید.

Cheers !برچسب ها : , ,