منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بدست آوردن IP Address

چگونه من می‌توانم IP Address را در CentOS یا Fedora یا Redhat Enterprise Linux server یا desktop system با استفاده از خط دستور یا bash shell بدست آورم؟

شما می‌توانید با هر کدام از دستورات زیر در RHEL / CentOS / Fedora Linux اطلاعات IP Address سیستم خود پیدا کنید.

۱- IP command : برای نمایش یا تغییر IP address, routing, devices, policy routing و tunnels استفاده می‌شود.
۲- IFCONFIG command :برای پیکربندی اینترفیس شبکه ساکن در کرنل و همچنین اطلاعاتی در باره آن را نمایش می‌دهد.

دستور IP

برای دیدن IP Address فعلی برای اینترفیس eth0 دستور زیر را وارد کنید:

# ip addr show eth0

خروجی :

۲: p5p1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

link/ether bc:ae:c5:75:27:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.2/24 brd 192.168.1.255 scope global p5p1

inet6 fe80::beae:c5ff:fe75:27f3/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever

برای دیدن اطلاعات routing :

# ip route show

خروجی:

۱۰٫۰٫xx.yy dev ppp0 proto kernel scope link src 10.1.3.199

38.xx.yy.zz via 192.168.1.2 dev eth0 src 192.168.1.100

192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.100 metric 1

10.0.0.0/8 dev ppp0 scope link

default via 192.168.1.2 dev eth0 proto static

دستور IFCONFIG

با اجرای دستور ifconfig به راحتی می‌توان اطلاعات IP اینترفیس eth0 را نمایش داد.

# ifconfig eth0

خروجی:

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr b8:ac:6f:65:31:e5

inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::baac:6fff:fe65:31e5/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:308560 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:217836 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:431112624 (431.1 MB) TX bytes:20994801 (20.9 MB)

Interrupt:17

با اجرای دستور زیر فقط می‌توانید IP و netmask را مشاهده کنید.

# ifconfig eth0 | grep \'inet addr:\'

خروجی:

inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

cheers!برچسب ها : , , , , , ,