منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بررسی میزان فضای دیسک

در این پست خلاصه ای از دستور های مورد استفاده برای بررسی میزان فضای آزاد و استفاده شده از هر نقطه اتصال و دیسک را خواهم گفت. تمامی دستور های فوق در پست های مجزا توضیح داده شده اند. df دستوری برای نشان دادن میزان فضای استفاده از هر نقطه اتصال یا سیستم فایل و du برای نشان دادن میزان فضای استفاده شده به ازای هر فایل یا کلیه فایل های درون یک دایرکتوری استفاده می شود. parted و fdisk هر دو برای پارتیشن بندی دیسک استفاده می شوند.در خروجی دستور زیر ستون Size اندازه کلی فضای دیسک و ستون Used میزان فضای استفاده شده و ستون Avail میزان فضای آزاد (باقی مانده) دیسک و ستون %Used میزان استفاده به در صد را نشان می دهد.

df -h

linuxspacecheck

از دستور زیر می توانید خروجی بالا را فیلتر کرده و میزان فضای استفاده شده به در صد را که جلوی آن نام پارتیشن آمده است را مشاهده کنید.

‘{ df -H | grep -vE  ‘^Filesystem|tmpfs|cdrom’ | awk ‘{ print $5 ” ” $1

linuxspacecheck1

یا دستور زیر را استفاده کنید

‘{  df -H | grep -vE  ‘^Filesystem|tmpfs|cdrom’ | awk ‘{ print $5 ” ” $6

دستور زیر فهرستی از تمامی فایل های درون دایرکتوری که با path/ مشخص شده است را مرتب شده، نشان می دهد.

du -h /path | sort -h

دستور زیر همان کاربرد بالا را دارد ولی با سوییچ time– زمان ایجاد (یا تغییر) فایل را نشان می دهد که معادل با خروجی ls -l است. max-depth– چون یک است پس تنها فایل ها و خود دایرکتوری های درون دایرکتوری etc/ را نشان می دهد. اگر max-depth– را دو قرار دهیم، یک سطح به درون دایرکتوری های درون دایرکتوری etc/ خواهد رفت و فایل ها و دایرکتوری های درون آنها را نیز فهرست می کند.

du -h /etc –time –max-depth=1 | sort -hr

linuxspacecheck2

دستور زیر به صورت real time تغییر حجم سیستم فایل را نشان می دهد. همچنین دومین دستور تغییرات حجم یک دایرکتوری خاص را نشان می دهد. عدد پس از n- به ثانیه است.

watch -n 300 df -h

watch -n 300 du -h /path/to/dir

linuxspacecheck3

اگر بخواهیم از میزان فضای استفاده نشده بر روی دیسک (Unallocated Space) مطلع شویم از ابزار parted استفاده می کنیم. مطابق با دستور زیر در جلوی دیتور مسیر دیسک (به طور مثال dev/sda/) را نوشته و پس از اجرای دستور در جلوی اعلان parted عبارت print free را مطابق شکل زیر وارد و سپس Enter کنید.

parted /dev/sda

linuxspacecheck4

یا از دستور زیر استفاده کنید تا خروجی را بر حسب گیگابایت نشان دهد.

‘{parted /dev/sda unit GB print free | grep ‘Free Space’ | tail -n1 | awk ‘{print $3

به جای GB می توانید از TB, MB و B (بایت) نیز استفاده کنید.برچسب ها : , , , ,