منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بررسی هنگ کردن اوراکل

برای انجام این پروسه میشه از sqlplus  و با استفاده از دستور oradebug  اطلاعاتی را به دست آورد. فرمان oradebug hanganlyze اطلاعاتی را در فایل trace برای بررسی بیشتر ارائه خواهد کرد. روال کلی با استفاده از فرمان های  زیر است:

sqlplus / as sysdba
oradebug setmypid
oradebug unlimit
oradebug hanganlyze 3
oradebug dump ashdumpseconds 30
oradebug dump systemstate 266
oradebug tracefile_name

در مواقع هنگ کامل که با sqlplus / as sysdba به دیتابیس نمی توان متصل شد از سوئیچ زیر استفاده کنید:

sqlplus /nolog
set _prelim onبرچسب ها : ,