منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۲

Fedoralogo

نسخه بعدی فدورا که Fedora 22 می باشد بر اساس برنامه زمانبندی تا دو روز دیگر یعنی ۱۰-۰۳-۲۰۱۵ نسخه ی آلفای آن منتشر می شود.این در حالی می باشد که نسخه های پایدار فدورا ۲۰ و فدورا ۲۱ می باشند.

با این حال پس از انتشار نسخه ی آلفا،نسخه ی بتای فدورا ۲۲ در تاریخ ۱۴-۰۴-۲۰۱۵ و نسخه ی نهایی فدورا ۲۲ در تاریخ ۱۹-۰۵-۲۰۱۵ منتشر خواهد شد.

برای دیدن برنامه زمانبندی انتشار فدورا ۲۲ کافیست تا به اینجا مراجعه نمایید.برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,