منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C

Call Stack 4 برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C

در این پست برنامه ای را قرار می دهم که می خواهد یک فایل زبان سی یا سی پلاس پلاس را با فرمت c. یا cpp. بگیرد و پشته ی فراخوانی  (CallStack) آن را شبیه سازی کند و آن را به صورت گرافیکی و غیر گرافیکی نمایش دهد.

قبل از توضیح کد و قرار دادن آن بگذارید مفهموم کال استک  یا  پشته ی فراخوانی یا Call Stack را بگوییم.

اکثر کامپایلرها برای فراخوانی و برگشت زیربرنامه فراخوانی پشته (call stack) را پیاده‌سازی می‌کنند. Call stack یا run-time stack یک پشته است که اطلاعاتی درباره زیربرنامه فعال یک برنامه را نگهداری می‌کند. زیربرنامه فعال زیربرنامه‌ای است که فراخوانی شده‌است اما هنوز اجرایش تمام نشده‌است.

وقتی زیربرنامه‌ای فراخوانی می‌شود، قبل از اینکه کنترل اجرای برنامه به آدرس زیربرنامه پرش کند آدرس دستورالعمل بعدی (دستورالعملی که درحافظه بعد از دستور فراخوانی قرار دارد) درجایی باید ذخیره شود که هنگام برگشت از زیربرنامه از آن استفاده می‌شود. این آدرس را آدرس برگشتی (return addresses) می‌نامند.

معماری که بر اساس پشته است آدرس برگشتی را به عنوان نقطه برگشت در پشته اضافه می‌شود. هر بار که زیربرنامه‌ای فراخوانی می‌شود آدرس برگشتی در پشته push می‌شود. هنگام برگشت از زیربرنامه آدرس برگشتی از پشته pop شده و کنترل برنامه به آن آدرس پرش می‌کند و اجرای برنامه از بعد از دستور فراخوانی ادامه پیدا می‌کند.

به دلیل استفاده از پشته یک زیربرنامه می‌تواند خودش یا زیربرنامه‌های دیگر را صدا بزند.

یکی از معروف ترین شکل های Call Stack به صورت تصویر زیر است که ابتدا آرگومان های تابع وارد استک می شود بعد از آن آدرس جایی که تابع از آن فراخوانی شده و بعد از آن متغییر های محلی در استک push می شود.

فرض کنید Fun1 , Fun2 دو تابع اند و کدشان شبیه این کد است:

#include <iostream>

using namespace std;

void Fun1()
{
  Fun2();
  Do something
}

void Fun2()
{
  Do something
}

int main()
{
  Fun1(); 
  return 0;
}

 

شکل call stack (پشته فراخوانی) این می شود :

open mind.ir Call stack برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C

برنامه ای که من نوشتم با زبان سی شارپ (#C) از شش Class تشکیل شده است که به ترتیب همه را با جزییات در زیر توضیح می دهم :

کلاس datatype.cs :

ما برای آن که توابع و متغییر های محلی را تشخیص دهیم باید همه ی گونه های داده ها (Data type) را در برنامه شناسایی کنیم .

ما Data Type هایی رو که شناسایی می کنیم در لیست   DataTypeOfCppFile

میریزیم که در قطعه کد datatype.cs که در پایین اومده مشاهده می کنید.

یکی از متد های این کلاس تابع سازنده ی    datatype است که در آن Data type های  سی پلاس پلاس و سی به لیست اضافه می شود .

متد دیگر در کلاس datatype.cs  متد find_datatype است که وظیفه ی پیدا کردن سایر Data Type ها رو داره .این تابع به دنبال کلاس هایی که برنامه نویس در فایل برنامه تعریف کرده است می گردد و این گونه نوع های جدید را پیدا می کند، در آخر این متد دیتا تایپ های اشاره گر و رفرنس نیز ساخته می شود (به دیتا تایپ ها کشف شده و موجود “*” “* ” “&” “& ” اضافه می شود و به لیست اضافه می شود ، البته از برهان خلف نیز می توان یک جورایی به متغییر های ناشناخته که کلاسشان درون فایل نیست دست یافت).

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace call_stack
{
  //this class was created for maintance datatype that use in program
  public class datatype
  {
    //there are all data type of program in this list
    public List<string> DataTypeOfCppFile;
    //Data type of c++
    public datatype()
    {
      DataTypeOfCppFile = new List<string>();
      DataTypeOfCppFile.Add("signed"); 
      DataTypeOfCppFile.Add("int");
      DataTypeOfCppFile.Add("char");
      DataTypeOfCppFile.Add("short ");
      DataTypeOfCppFile.Add("bool");
      DataTypeOfCppFile.Add("long");
      DataTypeOfCppFile.Add("enum");
      DataTypeOfCppFile.Add("float");
      DataTypeOfCppFile.Add("double");
      DataTypeOfCppFile.Add("string");
      DataTypeOfCppFile.Add("void");
    }

    //this method find new type that make by programmer.
    public void find_datatype()
    {
      int position_of_str;
      string temp;
      string temp1 = "              ";
      var form = Form.ActiveForm as Form1;
      StreamReader fp = new StreamReader(form.textBox2.Text);
      if (fp != null)
      {
        while ((temp = fp.ReadLine()) != null)
        {
          temp1 = "";
          position_of_str = temp.IndexOf("class ");
          if (position_of_str != -1)
          {
            for (int i = position_of_str + 6; i < temp.Length && temp[i] != ' ' && temp[i] != '{' && temp[i] != ';'; i++)
            {
              temp1 += temp[i];
            }
            for (int i = 0; i < DataTypeOfCppFile.Count; i++)
            {
              if (DataTypeOfCppFile[i] == temp1)
              {
                break;
              }
              if (i == DataTypeOfCppFile.Count - 1)
              {
                DataTypeOfCppFile.Add(temp1);  
              }
            }
          }
        }
      }
      else
      {
        form.textBox1.Text += "Error \r\n Can't open File!";
      }
      //add pointer datatype to program.
      int k = DataTypeOfCppFile.Count;
      for (int i = 0; i < k; i++)
      {
        DataTypeOfCppFile.Add(DataTypeOfCppFile[i] + '*');
        DataTypeOfCppFile.Add(DataTypeOfCppFile[i] +' '+'*');
        DataTypeOfCppFile.Add(DataTypeOfCppFile[i] + '&');
        DataTypeOfCppFile.Add(DataTypeOfCppFile[i] +' ' +'&');
      }
    }

  }
}

 

کلاس  function.cs :

این کلاس دارای ویژگی های arquments ، local_variable ،Kind_local_variable,start_position،number_of_line است که start_position شماره خطی است که تعریف تابع از آن شروع شده است.

number_of_line تعداد خط های تابع است.

arquments لیستی از string است که آرگومان های تابع در آن قرار می گیرد.

local_variable لیستی از string است که اسم متغییر های محلی تابع در آن قرار می گیرد.
Kind_local_variable لیستی از string است که نوع متغییرهای محلی کشف شده در آن قرار می گیرد.

این کلاس دارای متد های function , find_function است .

در این کلاس دو تا متد سازنده مختلف به نام function  داریم .

find_function مهم ترین تابع این برنامه است که وظیفه شناسایی تابع ، نام تابع ، آرگومان های تابع ،بدنه تابع ، تعداد خط های تابع و متغییر های محلی  تابع را دارد .که تعداد زیادی حالت تابع بودن و یا نبود و شناسایی سر و ته تابع با استک و شناسایی متغییر ها و آرگومان ها با حالت های مختلف و روش های مختلف را انجام می دهد.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Drawing;

namespace call_stack
{
  public class function
  {
    public string name;
    public List<string> arquments;
    public List<string> local_variable;
    public List<string> Kind_local_variable;
    public int start_position;
    public int number_of_line;

    public function(function temp)
    {
      name = "";
      arquments = new List<string>();
      local_variable = new List<string>();
      Kind_local_variable = new List<string>();
      start_position = 0;
      number_of_line = 0;
      name = temp.name;
      start_position = temp.start_position;
      number_of_line = temp.number_of_line;
      for (int i = 0; i < temp.arquments.Count; i++)
      {
        arquments.Add(temp.arquments[i]);
      }
      for (int i = 0; i < temp.local_variable.Count; i++)
      {
        local_variable.Add(temp.local_variable[i]);
      }
      for (int i = 0; i < temp.Kind_local_variable.Count; i++)
      {
        Kind_local_variable.Add(temp.Kind_local_variable[i]);
      }
    }

    public function()
    {
      name = "";
      arquments = new List<string>();
      local_variable = new List<string>();
      Kind_local_variable = new List<string>();
      start_position = 0;
      number_of_line = 0;
    }

    //this function find function with local variable and argument that programmer build.
    public int find_function(int LineOfFile)
    {
      int p = -1;
      int q;
      int l1;
      int l2;
      int l3 = 0;
      int l4;
      int index = -1;
      int indextemp = -1;
      int indextemp1 = -1;
      bool acsesstemp = false;
      bool stack_check = false;
      string temp;//string was readed from file from special line.
      string temp1 = "";
      string temp2 = "";

      Point brace_pointer = new Point();
      Stack<Point> Stack = new Stack<Point>();
      name = "";
      for (int i = 0; i < arquments.Count; i++)
      {
        arquments.RemoveAt(i);
      }
      for (int i = 0; i < local_variable.Count; i++)
      {
        local_variable.RemoveAt(i);
      }
      for (int i = 0; i < Kind_local_variable.Count; i++)
      {
        Kind_local_variable.RemoveAt(i);
      }

      var form = Form.ActiveForm as Form1;
      temp = File.ReadLines(form.textBox2.Text).Skip(LineOfFile).Take(1).First();

      if (temp.Length == 0)
      {
        return 0;
      }

      if (temp.Last() == ';')
      {
        return 0;
      }

      indextemp = temp.IndexOf("//");
      indextemp1 = temp.IndexOf(";");
      acsesstemp = false;
      if (indextemp != -1 && indextemp1 != -1 && indextemp1 < indextemp)
      {
        if (indextemp - indextemp1 == 1 )
        {
          return 0;
        }
        for (int i = indextemp1+1; i < indextemp; i++)
        {
          if (temp[i] != ' ')
	        {
            acsesstemp = true;
	        }
        }
        if (acsesstemp == false)
        {
          return 0;
        }
      }

      acsesstemp = false;
      if (indextemp1 != -1 && indextemp1 < temp.Length)
      {
        for (int i = indextemp1+1; i < temp.Length; i++)
        {
          if (temp[i] != ' ' )
          {
            acsesstemp = true;
          }
        }
        if (acsesstemp == false)
        {
          return 0;
        }
      }

      index = temp.IndexOf("class");
      if (index != -1)
      {
        if (index+5 <temp.Length && temp[index+5]==' ')
        {
          return 0;
        }
      }

      //this part of program find name of function
      p = -1;
      index = -1;
      indextemp = -1;
      indextemp1 = -1;
      for (int j = form.data_type.DataTypeOfCppFile.Count-1; j >= 0; j--)
      {
        index = temp.IndexOf(form.data_type.DataTypeOfCppFile[j]);
        indextemp = temp.IndexOf("(");
        indextemp1 = temp.IndexOf("<");

        if (index == -1)
        {
          continue;
        }
        if (indextemp != -1 && (indextemp == index + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length || indextemp - 1 == index + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length))
        {
          continue;
        }
        if (indextemp1 != -1 && ((indextemp1 + 1 == index) || (indextemp1 + 2 == index)))
        {
          continue;
        }
        if (index == 0)
        {
          p = j;
          break;        
        }
        if(index > 0)
        {
          l3 = 0;
          for (int z = 0; z < index; z++)
          {
            if (temp[z] != ' ')
            {
             l3 = 1;
            }
          }
        }
        if (l3 == 0)
        {
          p = j;
          break;  
        }
      }

      if (p == -1)
      {
        return 0;
      }

      //
      if (form.data_type.DataTypeOfCppFile[p].Length + index + 1 < temp.Length && temp[form.data_type.DataTypeOfCppFile[p].Length + index] == ' ')
      {
        index++;
      }
      for (q = form.data_type.DataTypeOfCppFile[p].Length + index; q < temp.Length && temp[q] != '('; q++)
      {
        temp1 += temp[q];
      }
      //
      if (q+1<temp.Length && temp[q] == ' ')
      {
        q++;
      }

      if (q<temp.Length && temp[q] != '(')
      {
        return 0;
      }

      temp2 = "";
      index = temp1.IndexOf("::");
      if (index != -1)
      {
        for (int i = index+2; i < temp1.Length; i++)
        {
          temp2 += temp1[i];
        }
        temp1 = temp2;
      }

      name = temp1;//set name of function.

      start_position = LineOfFile;//determine position that file start from it.

      temp1 = "";
      for (int i = q+1; i < temp.Length && temp[i] != ')'; i++)
      {
        if (temp[i] != ',')
        {
          temp1 += temp[i];
        }
        else
        {
          arquments.Add(temp1);//set arqument of function
          temp1 = "";
        }
      }
      arquments.Add(temp1);//set arqument of function
      temp1 = "";

      l2 = LineOfFile-1;
      stack_check = false;
      for (int i = LineOfFile; i < File.ReadLines(form.textBox2.Text).Count(); i++)
      {
        temp = File.ReadLines(form.textBox2.Text).Skip(i).Take(1).First();
        l2++;

        if (temp.Length == 0)
        {
          number_of_line = l2 - start_position;//in this part of program number of file line set.
          continue;
        }

        if(stack_check == true && Stack.Count == 0)
        {
          number_of_line = l2 - start_position;//in this part of program number of file line set.
          break;
        }

        for (int j = form.data_type.DataTypeOfCppFile.Count-1; j >= 0; j--)
        {
          p = temp.IndexOf(form.data_type.DataTypeOfCppFile[j]);

          //

          if (p == -1)
          {
            continue;
          }

          l1 = temp.IndexOf("//");
          if (l1 < p && l1 != -1)
          {
            continue;
          }
          l1 = temp.IndexOf("\"");
          if (l1 < p && l1 != -1)
          {
            continue;
          }
          l1 = temp.IndexOf("(");
          if (l1 != -1 && (p-1==l1 || p-2==l1))
          {
            continue;
          }
          l1 = temp.IndexOf(",");
          if (l1 != -1 && (p - 1 == l1 || p - 2 == l1 || p - 3 == l1))
          {
            continue;
          }

          temp1 = "";

          if (p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length < temp.Length && temp[p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length] == ':')
          {
            break;
          }

          if (p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length+1 < temp.Length && temp[p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length+1] == ':')
          {
            break;
          }

          if (p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length < temp.Length && (temp[p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length] == '*' || temp[p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length] == '&'))
          {
            continue;
          }

          if (p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length+1 < temp.Length && (temp[p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length+1] == '*' || temp[p + form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length+1] == '&'))
          {
            continue;
          }

          l4 = temp.IndexOf("//");
          for (int k = p+form.data_type.DataTypeOfCppFile[j].Length; k < temp.Length && temp[k] != ';' && k != l4; k++)
          {
            if (temp[k] == '(' || temp[k] == ')')
            {
              temp1 = "";
              break;
            }

            if (temp[k] == ' ')
            {
              continue;
            }

            if (temp[k] == '=')
            {
              while (k < temp.Length && temp[k] != ';' && temp[k] != ',' && temp[k] != '{')
              {
                k++;
              }
              if (temp[k] == '{' )
              {
                for (int s = 0; s < local_variable.Count; s++)
                {
                  if (local_variable[s] == temp1)
                  {
                    temp1 = "";
                  }
                }
                if (temp1 != "")
                {
                  local_variable.Add(temp1);//in this part we add local variable  
                  Kind_local_variable.Add(form.data_type.DataTypeOfCppFile[j]);//in this part we add kind of local variable.
                }
                temp1 = "";
                break;
              }
              k--;
              continue;
            }

            if (temp[k] != ',')
            {
              temp1 += temp[k];
            }
            else
            {
              for (int s = 0; s < local_variable.Count; s++)
              {
                if (local_variable[s] == temp1)
                {
                  temp1 = "";
                }
              }
              if (temp1 != "")
              {
                local_variable.Add(temp1);//in this part we add local variable  
                Kind_local_variable.Add(form.data_type.DataTypeOfCppFile[j]);//in this part we add kind of local variable.
              }
              temp1 = "";
            }
          }
          for (int s = 0; s < local_variable.Count; s++)
          {
            if (local_variable[s] == temp1)
            {
              temp1 = "";
            }
          }
          if (temp1.Length != 0)
          {
            local_variable.Add(temp1);//in this part we add local variable
            Kind_local_variable.Add(form.data_type.DataTypeOfCppFile[j]);//in this part we add kind of local variable.
          }
          temp1 = "";
        }

        //
        for (int j = 0; j < temp.Length; j++)
        {
          if (temp[j] == '{')
          {
            stack_check = true;
            brace_pointer.X = 0;
            brace_pointer.Y = i;
            Stack.Push(brace_pointer);
          }
          if (temp[j] == '}')
          {
            stack_check = true;
            brace_pointer.X = 1;
            brace_pointer.Y = i;
            /////////////////////////
            //if(Stack.Count != 0)
            //{
            if (Stack.Peek().X == 0)
            {
              Stack.Pop();
            }
            else
            {
              Stack.Push(brace_pointer);
            }
            //}
          }
        }
        //

      }
      number_of_line = l2 - start_position;

      return 1;
    }

  }
}

کلاس call_stack:

در این کلاس کلاس کمکی showcallstack قرار دارد که ما با استفاده از آن دیتا های مورد نظر را برای نمایش کال استک در لیست و صف می ریزیم.

در این کلاس ویژگی های fun,line,mood, numberofstack قرار دارد.

line خطی از برنامه است که تابع فراخوانی شده است .

mood اگر true یعنی تابع در حال push شدن در استک است اگر false بود یعنی تابع در حال pop شدن است.

numberofstack تعداد توابعی است که در حال حاضر در استک موجود است.

fun شی از کلاس function است که قرار است در استک پاپ یا پوش شود.

همین طور دارای دو سازنده است.

خود کلاس call_stack دارای ویژگی های NumberOfCallstack ,qee,lis است.

NumberOfCallstack تعداد قطعات موجود در استک را نشان می دهد.

qee صفی از جنس showcallstack است که بعدا از آن برای نمایش گرافیکی کال استک استفاده می کنیم.

lis لیستی از جنس  showcallstack است که از آن برای نمایش غیر گرافیکی call stack در textbox استفاده می کنیم.

کلاس call_stack دارای متد های  do_callstack , Draw_push_callsatack , Draw_pop_callsatack,Draw,

Display_call_stack_in_textbox است.

متد do_callstack به صورت بازگشتی  کال استک را پیدا می کند و ترتیب مراحل را در qee , lis می ریزد تا  بعدا استفاده کنیم.

Draw_pop_callsatack,Draw برای نمایش پاپ کردن است.

Draw_push_callsatack برای کشیدن push کردن است.

Draw تاین تابه با استفاده از دو تابع قبلی استک را گرافیکی می کشد ولی برای این این تاب را درست کردیم که از آن به صورت Thread استفاده کنیم و دچار سندروم انجماد نشیم.

Display_call_stack_in_textbox این تابع  اطلاعات function ها و کال استک را در Textbox1 چاپ می کند.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Threading;
using System.Drawing;

namespace call_stack
{
  public class showcallstack
  {
    public function fun;
    public string line;
    public bool mood;
    public int numberofstack;

    public showcallstack(function Fun,string Line,bool Mood,int Numberofstack)
    {
      fun = new function();
      numberofstack = Numberofstack;
      line = Line;
      mood = Mood;
      fun = Fun;
    }

    public showcallstack()
    {
      numberofstack = 0;
      fun = new function();
      line = "0";
      mood = true;
    }
  }

  public class Call_stack
  {
    public int NumberOfStack;
    public Queue<showcallstack> qee;
    public List<showcallstack> lis ;

    public Call_stack()
    {
      NumberOfStack = 0;
      qee = new Queue<showcallstack>();
      lis = new List<showcallstack>();
    }

    public int do_callstack(string name,int line)
    {
      var form = Form.ActiveForm as Form1;
      int p = 0;
      int index = 0;
      int index1 = 0;
      showcallstack myshowcallstack = new showcallstack();
      string temp;

      if (form.Function.Count == 0)
      {
        return 0;
      }

      for (int i = 0; i < form.Function.Count; i++)
      {
        if (name == form.Function[i].name)
        {
          p = i;
          break;
        }
      }

      qee.Enqueue(new showcallstack(form.Function[p],Convert.ToString(line),true,NumberOfStack));
      lis.Add(new showcallstack(form.Function[p], Convert.ToString(line), true, NumberOfStack));
      NumberOfStack++;

      for (int i = form.Function[p].start_position; i < form.Function[p].number_of_line + form.Function[p].start_position; i++)
      {
        temp = File.ReadLines(form.textBox2.Text).Skip(i).Take(1).First();

        if (temp.Length == 0)
	      {
          continue;
        	}

        for (int j = 0; j < form.Function.Count; j++)
        {

          index = temp.IndexOf(form.Function[j].name);
          if (index != -1 && form.Function[j].name != form.Function[p].name)
          {
            for (int k = 0; k < form.data_type.DataTypeOfCppFile.Count; k++)
            {
              index1 = temp.IndexOf(form.data_type.DataTypeOfCppFile[k]);
            }
            if (index1 == -1)
            {
              this.do_callstack(form.Function[j].name, i);  
            }
          }
        }
        form.read_quee = false;
      }

      myshowcallstack.mood = false;
      myshowcallstack.numberofstack = NumberOfStack;

      qee.Enqueue(new showcallstack(form.Function[p], Convert.ToString(line), false, NumberOfStack));
      lis.Add(new showcallstack(form.Function[p], Convert.ToString(line), false, NumberOfStack));
      NumberOfStack--;

      return 1; 
    }

    public void Draw_push_callsatack(function fun, string line, int NumberOfStack)
    {
      var form = Form.ActiveForm as Form1;
      SolidBrush mybrush = new SolidBrush(Color.Red);
      Font myfont = new Font("Arial", 12);
      Point mypoint = new Point();

      string temp = "";

      for (int i = 0; i < fun.local_variable.Count; i++)
      {
        temp += fun.Kind_local_variable[i] + " " + fun.local_variable[i] + ",";
      }
      temp += "\n";
      temp += line;
      temp += "\n";
      temp += fun.name + " :";
      for (int i = 0; i < fun.arquments.Count; i++)
      {
        temp += fun.arquments[i] + ",";
      }

      mypoint.X = 0;
      mypoint.Y = 600 - (NumberOfStack + 1) * 60;
      form.grastack.FillRectangle(mybrush, mypoint.X, mypoint.Y, 600, 60);
      form.grastack.DrawString(temp, myfont, Brushes.White, mypoint.X + 5, mypoint.Y + 5);
      form.pictureBox1.Image = form.img;
      //Application.DoEvents();
    }

    public void Draw_pop_callsatack(int NumberOfStack)
    {
      var form = Form.ActiveForm as Form1;
      SolidBrush mybrush = new SolidBrush(Color.White);
      Font myfont = new Font("Arial", 12);
      Point mypoint = new Point();

      mypoint.X = 0;
      mypoint.Y = 600 - (NumberOfStack) * 60;
      form.grastack.FillRectangle(mybrush, mypoint.X, mypoint.Y, 600, 60);
      form.pictureBox1.Image = form.img;
      //Application.DoEvents();  
    }

    public void Draw()
    {
      var form = Form.ActiveForm as Form1;

      while (form.read_quee == true)
      {

      }
      while (qee.Count != 0)
      {
        Thread.Sleep(3000);
        if (qee.Peek().mood == true)
        {
          Draw_push_callsatack(qee.Peek().fun,qee.Peek().line,qee.Peek().numberofstack);
        }
        else
        {
          Draw_pop_callsatack(qee.Peek().numberofstack);
        }
        qee.Dequeue();
      }
    }

    public void Display_call_stack_in_textbox()
    {
      var form = Form.ActiveForm as Form1;
      showcallstack myshowcallstack = new showcallstack();
      form.textBox1.Text += "\r\n\t\t\t--------------------------------------------------------------------------------------------\r\n";

      for (int i = 0; i < form.Function.Count; i++)
      {
        form.textBox1.Text += "Name : \r\n";
        form.textBox1.Text += form.Function[i].name + "\r\n";
        form.textBox1.Text += "Argument : \r\n";
        for (int j = 0; j < form.Function[i].arquments.Count; j++)
        {
          form.textBox1.Text += form.Function[i].arquments[j] + "\r\n";
        }
        form.textBox1.Text += "Local variable : \r\n";
        for (int j = 0; j < form.Function[i].local_variable.Count; j++)
        {
          form.textBox1.Text += form.Function[i].Kind_local_variable[j] + " " + form.Function[i].local_variable[j] + "\r\n";
        }
        form.textBox1.Text += "\r\n";
      }

      form.textBox1.Text += "\r\n\t\t\t------------------------------------------CallStack-------------------------------------\r\n";

      if (qee.Count != 0)
      {
        for (int i = 0; i < qee.Count; i++)
        {
          //
          //Thread.Sleep(2000);// Not work !! 
          //
          if (lis[i].mood == true)
          {
            form.textBox1.Text += "PUSH :: \r\n";
            form.textBox1.Text += lis[i].fun.name;
            for (int p = 0; p < lis[i].fun.arquments.Count; p++)
            {
              form.textBox1.Text += " : " + lis[i].fun.arquments[p] + ",";
            }
            form.textBox1.Text += "\r\n";
            form.textBox1.Text += "Pointer to line : " + lis[i].line + "\r\n";
            for (int p = 0; p < lis[i].fun.local_variable.Count; p++)
            {
              form.textBox1.Text += " : " + lis[i].fun.Kind_local_variable[p] + " " + lis[i].fun.local_variable[p] + ",";
            }
            form.textBox1.Text += "\r\n\r\n";

          }
          else
          {
            form.textBox1.Text += "POP :: \r\n";
            form.textBox1.Text += lis[i].fun.name;
            for (int p = 0; p < lis[i].fun.arquments.Count; p++)
            {
              form.textBox1.Text += " : " + lis[i].fun.arquments[p] + ",";
            }
            form.textBox1.Text += "\r\n";
            form.textBox1.Text += "Pointer to line : " + lis[i].line + "\r\n";
            for (int p = 0; p < lis[i].fun.local_variable.Count; p++)
            {
              form.textBox1.Text += " : " + lis[i].fun.Kind_local_variable[p] + " " + lis[i].fun.local_variable[p] + ",";
            }
            form.textBox1.Text += "\r\n\r\n";
          }
        }
      }
    }  
  }
}

کلاس Form1.cs:

این کلاس ،کلاس فرم برنامه است که شامل کد های قسمت های مختلف فرم است .

در زیر عکسی از برنامه در حال اجرا را مشاهده می کنید (برای بزرگنمایی روی عکس کلیک کنید):

Screenshot 2014 01 27 08.38.24 برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C

از این لینک می توانید کد کامل برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C را دانلود کنید

digg برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  reddit برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  stumbleupon برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  yahoo buzz برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  dzone برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  facebook برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  delicious برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  dotnetkicks برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  dotnetshoutout برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  linkedin برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  technorati برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  twitter برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  google buzz برنامه نمایش گرافیکی Call Stack (پشته فراخوانی) با #C  برچسب ها : , , , , , , ,