منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برنامه نویسی موازی با OpenMP 3.1

OpenMP توسط معماران این سازمان موسوم به ARB ارائه شد . یک سازمان خصوصی که دارای اعضای دائمی مثل Intel, NVIDIA, IBM, HP و Microsoftاست .