منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

برگه‌ی تقلب OpenSSH Configuration Quick Reference

با سلام

http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/OpenSSH_quickref.pdf

یا علی
برچسب ها :