منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

بهترین توجیه

امام صادق سلام الله علیه :

ضَع أمرَ أخیکَ عَلى أَحسَنِه

کار دوست خود را به بهترین صورت آن حمل کن

میزان الحکمه: ح۱۱۶۷۰برچسب ها :