منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به روزرسانی فایرفاکس 5 برای سیستم های MAC

یک به روز رسانی جزئی برای فایرفاکس 5 ، به منظور رفع نواقص بر روی سیستم های قبلی ارائه شده است .