منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به روز‌رسانی لایسنس دایرکت‌ادمین

برای به‌روز‌رسانی لایسنس دایرکت‌ادمین به صورت دستی و از طریق دسترسی کنسول به صورت زیر می توان عمل کرد
cd /usr/local/directadmin/scripts/
 ./getLicense.sh CID LIDبرچسب ها :