منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

به پایان نزدیک

به پایان نزدیک
بیشتر از هر گاه
بیشتر از دیروز
بیشتر از حالا

به پایان نزدیک
نه چون سرما
نه چون تاریک
نه چون تنها

به پایان نزدیک
نه که حتی
بخواهم که
بسوزد بهر ما، دل‌ها

به پایان نزدیک
به پایان نزدیک
به پایان نزدیک

به این خاطر
که باید شکل بگیرد
اندرونِ، قلب و روح و
ذهن و جان ما

به پایان نزدیک
برچسب ها :