منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تاریخ

با یک نگاه از بالا به پایین، سیر تاریخ با تمام فراز و نشیب‌هاش، می‌تونه یه سیر طبیعی و اجتناب‌ناپذیر بوده باشه، برای رسیدن به نسل‌هایی که هم تحمل سختی‌ها و قدرت جنگ و دفاع رو داشته باشن، و هم شعور صلح، آزادی و همزیستی رو داشته باشن. البته این نسل ما نیستیم، بلکه ما هم قسمتی از این تکامل تدریجی هستیم.