منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تبدیل تاریخ ورودی کاربر به استاندارد MySQL

این اسکریپت تاریخ‌های ورودی کاربر رو بر اساس استاندارد ایزوی ما اسکیوال که از صورت MM-DD-YYYY به YYYY-MM-DD تبدیل می‌کند.     $myDate = \’10/16/2007\’;     $myDate = date(\’Y-m-d\’, strtotime($myDate));< اسکریپت دوم: function convertDate($date) {    $date = preg_replace(\'/\\D/\',\'/\',$date);     return date(\'Y-m-d\',strtotime($date));     }           print convertDate(\'11/05/1996\'); //prints 1996-11-05برچسب ها :