منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تبدیل کاراکتر به دسیمال یا هگزا


چطور می‌توانم یک کاراکتر اسکی را به مقدار دسیمال(یا هگزادسیمال) آن و برعکس تبدیل نمایم؟

اگر شما یک مقدار معین هگزادسیمال یا اُکتال دارید(در زمان نوشتن اسکریپت)، دقیقاً می‌توانید printf را به کار ببرید:

  # POSIX
  printf '\x27\047\n'

این کُد دو کاراکتر لفظی ' (27 مقدار هگزادسیمال کاراکتر اسکی و 47 مقدار اُکتال آن است) و یک سطر جدید را چاپ می‌کند.

  ExpandedString=$'\x27\047\u0027\U00000027\n'
  echo -n "$ExpandedString"

یک رویکرد دیگر، رشته‌های ‎$'...'‎ قبل از ارزیابی ، [در متغیری]پوشش داده می‌شوند و می‌توانند به طور مستقیم در کُد تعبیه شوند.

اگر احتیاج دارید کاراکترها(یا مقادیر عددی کاراکتر اسکی) که از قبل شناخته شده نیستند(به عنوان مثال در متغیرها) را تبدیل کنید، می‌توانید ازکُد کمی پیچیده‌تر استفاده کنید:

# POSIX
# chr() - مقدار دسیمال را به کاراکتر اسکی نماینده‌اش تبدیل می‌کند
# ord() - کاراکتر اسکی را به مقدار دسیمال آن تبدیل می‌کند

chr() {
 [ ${1} -lt 256 ] || return 1
 printf \\$(printf '%03o' $1)
}

# یک نگارش دیگر با تبدیل به اُکتال با استفاده از محاسبه ‎
# سریعتر به علت آنکه از پوسته فرعی اجتناب می‌کند‎
chr () {
 [ ${1} -lt 256 ] || return 1
 printf \\$(($1/64*100+$1%64/8*10+$1%8))
}

# نگارش دیگر با استفاده از متغیر موقت برای اجتناب از پوسته فرعی ‎
# نیاز دارد bash 3.1 این روش به ‎
chr() {
 local tmp
 [ ${1} -lt 256 ] || return 1
 printf -v tmp '%03o' "$1"
 printf \\"$tmp"
}

ord() {
 LC_CTYPE=C printf '%d' "'$1"
}

# hex() - کاراکتر اسکی را به مقدار هگزادسیمال تبدیل می‌کند‎
# unhex() - مقدار هگزادسیمال را به کاراکتر اسکی تبدیل می‌کند‎

hex() {
  LC_CTYPE=C printf '%x' "'$1"
}

unhex() {
  printf \\x"$1"
}

# :مثالها‎

chr $(ord A)  # ==> A
ord $(chr 65)  # ==> 65

تابع ord بالا کاملاًماهرانه است.

 • ماهرانه؟ نسبتاً، این تابع از یک ویژگی استفاده می‌کند که من مستند شده آن را درجایی نمی توانم پیدا کنم --گذاشتن یک نقل‌قول منفرد در جلوی یک عدد صحیح. تأثیر شسته رُفته، اما در این دنیای فانی چطور آن را کشف کردید؟ شیرجه رفتن در کُد منبع؟ -- GreyCat

  • این خصوصیات یگانه یونیکس را تأیید می‌کند: «اگر کاراکتر مقدم نقل‌قول منفرد یا دوگانه باشد، کمیت پس از آن متضمن یک مقدار عددی در مجموعه کُد(codeset) کاراکتر بعد از نقل‌قول می‌باشد.» (برای آگاهی بیشتر ‎printf()‎ را ملاحظه کنید) ‎-- mjf

مثالهای کامل‌تر (با پشتیبانی از ‎UTF-8‎ )

 • مثال پایین اخیراً کاملاً پذیرفته شد و لازم است پاکیزه و تأیید اعتبار بشود.

به( encoding) کُدگذاری ‎Ext Ascii‎ و ‎UTF-8‎ توجه نمایید

 • برای مقادیر ‎ 0x00 - 0x7f‎ کاملاً یکسان
 • برای مقادیر ‎ 0x80 - 0xff‎ ناسازگاری بین ‎UTF-8‎ و ExtAscii

 • برای مقادیر ‎ 0x100 - 0xffff‎ فقط در ‎ UTF-8 UTF-16 UTF-32‎ معتبر است
 • برای مقادیر ‎ 0x100 - 0x7FFFFFFF‎ فقط در ‎UTF-8 UTF-32‎ معتبر است

  مقدار

  EAscii

  UTF-8

  UTF-16

  UTF-32

  0x20

  "\x20"

  "\x20"

  \u0020

  \U00000020

  0x20

  "\x7f"

  "\x7f"

  \u007f

  \U0000007f

  0x80

  "\x80"

  "\xc2\x80"

  \u0080

  \U00000080

  0xff

  "\xff"

  "\xc3\xbf"

  \u00ff

  \U000000ff

  0x100

  N/A

  "\xc4\x80"

  \u0100

  \U00000100

  0x1000

  N/A

  "\xc8\x80"

  \u1000

  \U00001000

  0xffff

  N/A

  "\xef\xbf\xbf"

  \uffff

  \U0000ffff

  0x10000

  N/A

  "\xf0\x90\x80\x80"

  \ud800\udc00

  \U00010000

  0xfffff

  N/A

  "\xf3\xbf\xbf\xbf"

  \udbbf\udfff

  \U000fffff

  0x10000000

  N/A

  "\xfc\x90\x80\x80\x80\x80"

  N/A

  \U10000000

  0x7fffffff

  N/A

  "\xfd\xbf\xbf\xbf\xbf\xbf"

  N/A

  \U7fffffff

  0x80000000

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

  0xffffffff

  N/A

  N/A

  N/A

  N/A

 ###########################################################################
 ##     برای تبدیل کاراکتر به عدد ord خانواده‎
 ###########################################################################
 # ord       ‎< نام متغیر بازگشتی >‎ < کاراکتر > ‎ [رشته قال‌بندی اختیاری]‎
 # ord_hex     ‎‎< نام متغیر بازگشتی >‎ < کاراکتر >
 # ord_oct     ‎‎< نام متغیر بازگشتی >‎ < کاراکتر >
 # ord_utf8    ‎‎< نام متغیر بازگشتی >‎ < کاراکتر > ‎ [رشته قال‌بندی اختیاری]
 # ord_eascii   ‎‎< نام متغیر بازگشتی >‎ < کاراکتر > ‎ [رشته قال‌بندی اختیاری]‎
 # ord_echo               < کاراکتر > ‎ [رشته قال‌بندی اختیاری]
 # ord_hex_echo             < کاراکتر >
 # ord_oct_echo             < کاراکتر >
 # ord_utf8_echo             < کاراکتر > ‎ [رشته قال‌بندی اختیاری]
 # ord_eascii_echo            < کاراکتر > ‎ [رشته قال‌بندی اختیاری]‎
 #
 ‏‎ # : توضیحات‎
 # محلی را تبدیل می‌کند و مقدار encoding کاراکتر به کار رفته با ‎
 # آن را در متغیر تعیین شده ذخیره می‌کند‎
 #
 #    ord
 #    ord_hex     خروجی به هگزا
 #    ord_oct     خروجی اُکتال
 #    ord_utf8    UTF8 اجباری decoding
 #    ord_eascii   اجباری دسیمال decoding
 #    ord_echo    چاپ در خروجی استاندارد
 function ord {
     printf -v "${1?Missing Dest Variable}" "${3:-%d}" "'${2?Missing Char}"
 }
 function ord_oct {
     ord "${@:1:2}" "0%o"
 }
 function ord_hex {
     ord "${@:1:2}" "0x%x"
 }
 function ord_utf8 {
     LC_CTYPE=C.UTF-8 ord "${@}"
 }
 function ord_eascii {
     LC_CTYPE=C ord "${@}"
 }
 function ord_echo {
     printf "${2:-%d}" "'${1?Missing Char}"
 }
 function ord_oct_echo {
     ord_echo "${1}" "0%o"
 }
 function ord_hex_echo {
     ord_echo "${1}" "0x%x"
 }
 function ord_utf8_echo {
     LC_CTYPE=C.UTF-8 ord_echo "${@}"
 }
 function ord_eascii_echo {
     LC_CTYPE=C ord_echo "${@}"
 }

 ###########################################################################
 ##     برای تبدیل عدد به کاراکتر chr خانواده‎
 ###########################################################################
 # chr_utf8  ‎< نام متغیر بازگشتی > ‎< عدد صحیح برای تبدیل >‎
 # chr_eascii ‎< نام متغیر بازگشتی > ‎< عدد صحیح برای تبدیل >
 # chr    ‎< نام متغیر بازگشتی > ‎< عدد صحیح برای تبدیل >
 # chr_oct  ‎< نام متغیر بازگشتی > ‎< عدد اُکتال برای تبدیل >
 # chr_hex  ‎< نام متغیر بازگشتی > ‎< عدد هگزا برای تبدیل >
 # chr_utf8_echo          ‎< عدد صحیح برای تبدیل >
 # chr_eascii_echo         ‎< عدد صحیح برای تبدیل >
 # chr_echo             ‎< عدد صحیح برای تبدیل >
 # chr_oct_echo           ‎< عدد اُکتال برای تبدیل >
 # chr_hex_echo           ‎< عدد هگزا برای تبدیل >
 #
 #   : توضیحات
 # مقدار دسیمال را به کاراکتری که آن را نمایندگی‎
 # می‌کند تبدیل و متغیر تعیین شده ذخیره می‌کند‎
 #
 #    chr           سعی می‌کند قالب خروجی را حدس بزند
 #    chr_utf8        UTF8 اجباری encoding
 #    chr_eascii       eascii اجباری encoding
 #    chr_echo        چاپ در خروجی استاندارد
 #
 function chr_utf8_m {
  local val
  #
  # پشتیبانی می‌کند ‎\u \U ‎از ‎4.2‎ فقط از نگارش ‎bash‎‎
  #

  # این یک مثال از چگونگی کُد گذاری به طور دستی است‎‎
  # استفاده می‌کند کار خواهد کرد -v که از Bash 3.1 از نگارش ‎
  #
  if [[ ${2:?Missing Ordinal Value} -le 0x7f ]]; then
   printf -v val "\\%03o" "${2}"
  elif [[ ${2} -le 0x7ff    ]]; then
   printf -v val "\\%03o\\%03o" \
    $(( (${2}>> 6)   |0xc0 )) \
    $(( ( ${2}   &0x3f)|0x80 ))
  elif [[ ${2} -le 0xffff    ]]; then
   printf -v val "\\%03o\\%03o\\%03o" \
    $(( ( ${2}>>12)   |0xe0 )) \
    $(( ((${2}>> 6)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ( ${2}   &0x3f)|0x80 ))
  elif [[ ${2} -le 0x1fffff   ]]; then
   printf -v val "\\%03o\\%03o\\%03o\\%03o" \
    $(( ( ${2}>>18)   |0xf0 )) \
    $(( ((${2}>>12)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ((${2}>> 6)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ( ${2}   &0x3f)|0x80 ))
  elif [[ ${2} -le 0x3ffffff  ]]; then
   printf -v val "\\%03o\\%03o\\%03o\\%03o\\%03o" \
    $(( ( ${2}>>24)   |0xf8 )) \
    $(( ((${2}>>18)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ((${2}>>12)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ((${2}>> 6)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ( ${2}   &0x3f)|0x80 ))
  elif [[ ${2} -le 0x7fffffff ]]; then
   printf -v val "\\%03o\\%03o\\%03o\\%03o\\%03o\\%03o" \
    $(( ( ${2}>>30)   |0xfc )) \
    $(( ((${2}>>24)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ((${2}>>18)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ((${2}>>12)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ((${2}>> 6)&0x3f)|0x80 )) \
    $(( ( ${2}   &0x3f)|0x80 ))
  else
   printf -v "${1:?Missing Dest Variable}" ""
   return 1
  fi
  printf -v "${1:?Missing Dest Variable}" "${val}"
 }
 function chr_utf8 {
     local val
     [[ ${2?Missing Ordinal Value} -lt 0x80000000 ]] || return 1

     if [[ ${2} -lt 0x100 && ${2} -ge 0x80 ]]; then

         # bash 4.2 incorrectly encodes
         # \U000000ff as \xff so encode manually
         printf -v val "\\%03o\%03o" $(( (${2}>>6)|0xc0 )) $(( (${2}&0x3f)|0x80 ))
     else
         printf -v val '\\U%08x' "${2}"
     fi
     printf -v ${1?Missing Dest Variable} ${val}
 }
 function chr_eascii {
     local val
     # کوچکتر است ‎0x100‎ کسب اطمینان که کمیت از‎
     # در غیر این صورت به این شکل تمام می‌کنیم‎
     # \xVVNNNNN
     # می‌باشد \xVV = char یک رشته عددی و NNNNN که در آن‎
     # chr "0x44321" => "D321" به طوری که‎
     [[ ${2?Missing Ordinal Value} -lt 0x100 ]] || return 1
     printf -v val '\\x%02x' "${2}"
     printf -v ${1?Missing Dest Variable} ${val}
 }
 function chr {
     if [ "${LC_CTYPE:-${LC_ALL:-}}" = "C" ]; then
         chr_eascii "${@}"
     else
         chr_utf8 "${@}"
     fi
 }
 function chr_dec {
     # صفرهای مقدم از بین می‌روند در غیر آن صورت ‎
     # به عنوان اُکتا تفسیر می‌شوند‎
     chr "${1}" "${2#${2%%[!0]*}}" 
 }
 function chr_oct {
     chr "${1}" "0${2}"
 }
 function chr_hex {
     chr "${1}" "0x${2#0x}"
 }
 function chr_utf8_echo {
     local val
     [[ ${1?Missing Ordinal Value} -lt 0x80000000 ]] || return 1

     if [[ ${1} -lt 0x100 && ${1} -ge 0x80 ]]; then

         # bash 4.2 incorrectly encodes
         # \U000000ff as \xff so encode manually
         printf -v val '\\%03o\\%03o' $(( (${1}>>6)|0xc0 )) $(( (${1}&0x3f)|0x80 ))
     else
         printf -v val '\\U%08x' "${1}"
     fi
     printf "${val}"
 }
 function chr_eascii_echo {
     local val
     # کوچکتر است ‎0x100‎ کسب اطمینان که کمیت از‎
     # در غیر این صورت به این شکل تمام می‌کنیم‎
     # \xVVNNNNN
     # می‌باشد \xVV = char یک رشته عددی و NNNNN که در آن‎
     # chr "0x44321" => "D321" به طوری که
     [[ ${1?Missing Ordinal Value} -lt 0x100 ]] || return 1
     printf -v val '\\x%x' "${1}"
     printf "${val}"
 }
 function chr_echo {
     if [ "${LC_CTYPE:-${LC_ALL:-}}" = "C" ]; then
         chr_eascii_echo "${@}"
     else
         chr_utf8_echo "${@}"
     fi
 }
 function chr_dec_echo {
     # صفرهای مقدم از بین می‌روند در غیر آن صورت ‎
     # به عنوان اُکتا تفسیر می‌شوند
     chr_echo "${1#${1%%[!0]*}}" 
 }
 function chr_oct_echo {
     chr_echo "0${1}"
 }
 function chr_hex_echo {
     chr_echo "0x${1#0x}"
 }

 #
 # کُد ساده معتبرسازی ‎
 #
 function test_echo_func {
  local Outcome _result
  _result="$( "${1}" "${2}" )"
  [ "${_result}" = "${3}" ] && Outcome="Pass" || Outcome="Fail"
  printf "# %-20s %-6s => "      "${1}" "${2}" "${_result}" "${3}"
  printf "[ "%16q" = "%-16q"%-5s ] " "${_result}" "${3}" "(${3//[[:cntrl:]]/_})"
  printf "%s\n"            "${Outcome}"


 }
 function test_value_func {
  local Outcome _result
  "${1}" _result "${2}"
  [ "${_result}" = "${3}" ] && Outcome="Pass" || Outcome="Fail"
  printf "# %-20s %-6s => "      "${1}" "${2}" "${_result}" "${3}"
  printf "[ "%16q" = "%-16q"%-5s ] " "${_result}" "${3}" "(${3//[[:cntrl:]]/_})"
  printf "%s\n"            "${Outcome}"
 }
 test_echo_func chr_echo "$(ord_echo "A")" "A"
 test_echo_func ord_echo "$(chr_echo "65")" "65"
 test_echo_func chr_echo "$(ord_echo "ö")" "ö"
 test_value_func chr   "$(ord_echo "A")" "A"
 test_value_func ord   "$(chr_echo "65")" "65"
 test_value_func chr   "$(ord_echo "ö")" "ö"
 # chr_echo    65   => [        A = A        (A)  ] Pass
 # ord_echo    A   => [        65 = 65       (65) ] Pass
 # chr_echo    246  => [   $'\303\266' = $'\303\266'   (ö) ] Pass
 # chr       65   => [        A = A        (A)  ] Pass
 # ord       A   => [        65 = 65       (65) ] Pass
 # chr       246  => [   $'\303\266' = $'\303\266'   (ö) ] Pass
 #


 test_echo_func chr_echo   "65"   A
 test_echo_func chr_echo   "065"  5
 test_echo_func chr_dec_echo "065"  A
 test_echo_func chr_oct_echo "65"   5
 test_echo_func chr_hex_echo "65"   e
 test_value_func chr     "65"   A
 test_value_func chr     "065"  5
 test_value_func chr_dec   "065"  A
 test_value_func chr_oct   "65"   5
 test_value_func chr_hex   "65"   e
 # chr_echo   65   => [    A = A         (A)  ] Pass
 # chr_echo   065  => [    5 = 5         (5)  ] Pass
 # chr_dec_echo 065  => [    A = A         (A)  ] Pass
 # chr_oct_echo 65   => [    5 = 5         (5)  ] Pass
 # chr_hex_echo 65   => [    e = e         (e)  ] Pass
 # chr      65   => [    A = A         (A)  ] Pass
 # chr      065  => [    5 = 5         (5)  ] Pass
 # chr_dec    065  => [    A = A         (A)  ] Pass
 # chr_oct    65   => [    5 = 5         (5)  ] Pass
 # chr_hex    65   => [    e = e         (e)  ] Pass

 #test_value_func chr    0xff  $'\xff'
 test_value_func chr_eascii 0xff  $'\xff'
 test_value_func chr_utf8  0xff  $'\uff'  
 # به طور صحیح آن را رمزگشایی نمی‌کند bash مورد بالا ناموفق است چون‎
 test_value_func chr_utf8  0xff  $'\303\277'
 test_value_func chr_utf8  0x100 $'\u100'
 test_value_func chr_utf8  0x1000 $'\u1000'
 test_value_func chr_utf8  0xffff $'\uffff'
 # chr_eascii    0xff  => [     $'\377' = $'\377'     (�)  ] Pass
 # chr_utf8     0xff  => [   $'\303\277' = $'\377'     (�)  ] Fail
 # chr_utf8     0xff  => [   $'\303\277' = $'\303\277'   (ÿ)  ] Pass
 # chr_utf8     0x100 => [   $'\304\200' = $'\304\200'   (Ā)  ] Pass
 # chr_utf8     0x1000 => [ $'\341\200\200' = $'\341\200\200' (က)  ] Pass
 # chr_utf8     0xffff => [ $'\357\277\277' = $'\357\277\277' (���) ] Pass
 test_value_func ord_utf8   "A"      65
 test_value_func ord_utf8   "ä"     228
 test_value_func ord_utf8   $'\303\277' 255
 test_value_func ord_utf8   $'\u100'   256 #########################################################
 #   برای مساعدت در اشکالزدایی این کد را امتحان کنید‎
 #########################################################
 printf "%q\n" $'\xff'         # => $'\377'
 printf "%q\n" $'\uffff'        # => $'\357\277\277'
 printf "%q\n" "$(chr_utf8_echo 0x100)" # => $'\304\200'
 #
 # موقعی که تشخیص مشکلات لازم می‌شود این کد بسیار کمک می‌کند‎
 # xterm و(یا) برنامه read با‎
 # من در وقوع خطا زیاد از این کد برای ایجاد پیغام خطای قابل خواندن استفاده می‌کنم ‎
 # به عنوان مثال‎
 echo "Enter type to test, Enter to continue"
 while read -srN1 ; do
  ord asciiValue "${REPLY}"
  case "${asciiValue}" in
   10) echo "Goodbye" ; break ;;
   20|21|22) echo "Yay expected input" ;;
   *) printf ':( Unexpected Input 0x%02x %q "%s"\n' "${asciiValue}" "${REPLY}" "${REPLY//[[:cntrl:]]}" ;;
  esac
 done

 #########################################################
 #          1 رویکرد عجیب و غریب‌‌تر ‎
 #########################################################
 # باید از این استفاده می‌کردم LC_CTYPE=C من قبل از کشف رویکرد‎
 # printf "EAsciiLookup=%q" "$(for (( x=0x0; x<0x100 ; x++)); do printf '%b' $(printf '\\x%02x' "$x"); done)"
 EAsciiLookup=$'\001\002\003\004\005\006\a\b\t\n\v\f\r\016\017\020\021\022\023'
 EAsciiLookup+=$'\024\025\026\027\030\031\032\E\034\035\036\037 !"#$%&\'()*+,-'
 EAsciiLookup+=$'./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\\]^_`abcdefghi'
 EAsciiLookup+=$'jklmnopqrstuvwxyz{|}~\177\200\201\202\203\204\205\206\207\210'
 EAsciiLookup+=$'\211\212\213\214\215\216\217\220\221\222\223\224\225\226\227'
 EAsciiLookup+=$'\230\231\232\233\234\235\236\237\240\241\242\243\244\245\246'
 EAsciiLookup+=$'\247\250\251\252\253\254\255\256\257\260\261\262\263\264\265'
 EAsciiLookup+=$'\266\267\270\271\272\273\274\275\276\277\300\301\302\303\304'
 EAsciiLookup+=$'\305\306\307\310\311\312\313\314\315\316\317\320\321\322\323'
 EAsciiLookup+=$'\324\325\326\327\330\331\332\333\334\335\336\337\340\341\342'
 EAsciiLookup+=$'\343\344\345\346\347\350\351\352\353\354\355\356\357\360\361'
 EAsciiLookup+=$'\362\363\364\365\366\367\370\371\372\373\374\375\376\377'
 function ord_eascii2 {
  local idx="${EAsciiLookup%%${2:0:1}*}"
  eval ${1}'=$(( ${#idx} +1 ))'
 }

 #########################################################
 #           2 رویکرد عجیب و غریب‌تر‎
 #########################################################
 #printf "EAsciiLookup2=(\n  %s\n)" "$(for (( x=0x1; x<0x100 ; x++)); do printf '%-18s' "$(printf '[_%q]="0x%02x"' "$(printf "%b" "$(printf '\\x%02x' "$x")")" $x )" ; [ "$(($x%6))" != "0" ] || echo -en "\n  " ; done)"
 typeset -A EAsciiLookup2
 EAsciiLookup2=(
  [_$'\001']="0x01" [_$'\002']="0x02" [_$'\003']="0x03" [_$'\004']="0x04"
  [_$'\005']="0x05" [_$'\006']="0x06" [_$'\a']="0x07"  [_$'\b']="0x08"
  [_$'\t']="0x09"  [_'']="0x0a"   [_$'\v']="0x0b"  [_$'\f']="0x0c"
  [_$'\r']="0x0d"  [_$'\016']="0x0e" [_$'\017']="0x0f" [_$'\020']="0x10"
  [_$'\021']="0x11" [_$'\022']="0x12" [_$'\023']="0x13" [_$'\024']="0x14"
  [_$'\025']="0x15" [_$'\026']="0x16" [_$'\027']="0x17" [_$'\030']="0x18"
  [_$'\031']="0x19" [_$'\032']="0x1a" [_$'\E']="0x1b"  [_$'\034']="0x1c"
  [_$'\035']="0x1d" [_$'\036']="0x1e" [_$'\037']="0x1f" [_\ ]="0x20"
  [_\!]="0x21"   [_\"]="0x22"   [_\#]="0x23"   [_\$]="0x24"
  [_%]="0x25"    [_\&]="0x26"   [_\']="0x27"   [_\(]="0x28"
  [_\)]="0x29"   [_\*]="0x2a"   [_+]="0x2b"    [_\,]="0x2c"
  [_-]="0x2d"    [_.]="0x2e"    [_/]="0x2f"    [_0]="0x30"
  [_1]="0x31"    [_2]="0x32"    [_3]="0x33"    [_4]="0x34"
  [_5]="0x35"    [_6]="0x36"    [_7]="0x37"    [_8]="0x38"
  [_9]="0x39"    [_:]="0x3a"    [_\;]="0x3b"   [_\<]="0x3c"
  [_=]="0x3d"    [_\>]="0x3e"   [_\?]="0x3f"   [_@]="0x40"
  [_A]="0x41"    [_B]="0x42"    [_C]="0x43"    [_D]="0x44"
  [_E]="0x45"    [_F]="0x46"    [_G]="0x47"    [_H]="0x48"
  [_I]="0x49"    [_J]="0x4a"    [_K]="0x4b"    [_L]="0x4c"
  [_M]="0x4d"    [_N]="0x4e"    [_O]="0x4f"    [_P]="0x50"
  [_Q]="0x51"    [_R]="0x52"    [_S]="0x53"    [_T]="0x54"
  [_U]="0x55"    [_V]="0x56"    [_W]="0x57"    [_X]="0x58"
  [_Y]="0x59"    [_Z]="0x5a"    [_\[]="0x5b"   #[_\\]="0x5c"
  #[_\]]="0x5d"
           [_\^]="0x5e"   [__]="0x5f"    [_\`]="0x60"
  [_a]="0x61"    [_b]="0x62"    [_c]="0x63"    [_d]="0x64"
  [_e]="0x65"    [_f]="0x66"    [_g]="0x67"    [_h]="0x68"
  [_i]="0x69"    [_j]="0x6a"    [_k]="0x6b"    [_l]="0x6c"
  [_m]="0x6d"    [_n]="0x6e"    [_o]="0x6f"    [_p]="0x70"
  [_q]="0x71"    [_r]="0x72"    [_s]="0x73"    [_t]="0x74"
  [_u]="0x75"    [_v]="0x76"    [_w]="0x77"    [_x]="0x78"
  [_y]="0x79"    [_z]="0x7a"    [_\{]="0x7b"   [_\|]="0x7c"
  [_\}]="0x7d"   [_~]="0x7e"    [_$'\177']="0x7f" [_$'\200']="0x80"
  [_$'\201']="0x81" [_$'\202']="0x82" [_$'\203']="0x83" [_$'\204']="0x84"
  [_$'\205']="0x85" [_$'\206']="0x86" [_$'\207']="0x87" [_$'\210']="0x88"
  [_$'\211']="0x89" [_$'\212']="0x8a" [_$'\213']="0x8b" [_$'\214']="0x8c"
  [_$'\215']="0x8d" [_$'\216']="0x8e" [_$'\217']="0x8f" [_$'\220']="0x90"
  [_$'\221']="0x91" [_$'\222']="0x92" [_$'\223']="0x93" [_$'\224']="0x94"
  [_$'\225']="0x95" [_$'\226']="0x96" [_$'\227']="0x97" [_$'\230']="0x98"
  [_$'\231']="0x99" [_$'\232']="0x9a" [_$'\233']="0x9b" [_$'\234']="0x9c"
  [_$'\235']="0x9d" [_$'\236']="0x9e" [_$'\237']="0x9f" [_$'\240']="0xa0"
  [_$'\241']="0xa1" [_$'\242']="0xa2" [_$'\243']="0xa3" [_$'\244']="0xa4"
  [_$'\245']="0xa5" [_$'\246']="0xa6" [_$'\247']="0xa7" [_$'\250']="0xa8"
  [_$'\251']="0xa9" [_$'\252']="0xaa" [_$'\253']="0xab" [_$'\254']="0xac"
  [_$'\255']="0xad" [_$'\256']="0xae" [_$'\257']="0xaf" [_$'\260']="0xb0"
  [_$'\261']="0xb1" [_$'\262']="0xb2" [_$'\263']="0xb3" [_$'\264']="0xb4"
  [_$'\265']="0xb5" [_$'\266']="0xb6" [_$'\267']="0xb7" [_$'\270']="0xb8"
  [_$'\271']="0xb9" [_$'\272']="0xba" [_$'\273']="0xbb" [_$'\274']="0xbc"
  [_$'\275']="0xbd" [_$'\276']="0xbe" [_$'\277']="0xbf" [_$'\300']="0xc0"
  [_$'\301']="0xc1" [_$'\302']="0xc2" [_$'\303']="0xc3" [_$'\304']="0xc4"
  [_$'\305']="0xc5" [_$'\306']="0xc6" [_$'\307']="0xc7" [_$'\310']="0xc8"
  [_$'\311']="0xc9" [_$'\312']="0xca" [_$'\313']="0xcb" [_$'\314']="0xcc"
  [_$'\315']="0xcd" [_$'\316']="0xce" [_$'\317']="0xcf" [_$'\320']="0xd0"
  [_$'\321']="0xd1" [_$'\322']="0xd2" [_$'\323']="0xd3" [_$'\324']="0xd4"
  [_$'\325']="0xd5" [_$'\326']="0xd6" [_$'\327']="0xd7" [_$'\330']="0xd8"
  [_$'\331']="0xd9" [_$'\332']="0xda" [_$'\333']="0xdb" [_$'\334']="0xdc"
  [_$'\335']="0xdd" [_$'\336']="0xde" [_$'\337']="0xdf" [_$'\340']="0xe0"
  [_$'\341']="0xe1" [_$'\342']="0xe2" [_$'\343']="0xe3" [_$'\344']="0xe4"
  [_$'\345']="0xe5" [_$'\346']="0xe6" [_$'\347']="0xe7" [_$'\350']="0xe8"
  [_$'\351']="0xe9" [_$'\352']="0xea" [_$'\353']="0xeb" [_$'\354']="0xec"
  [_$'\355']="0xed" [_$'\356']="0xee" [_$'\357']="0xef" [_$'\360']="0xf0"
  [_$'\361']="0xf1" [_$'\362']="0xf2" [_$'\363']="0xf3" [_$'\364']="0xf4"
  [_$'\365']="0xf5" [_$'\366']="0xf6" [_$'\367']="0xf7" [_$'\370']="0xf8"
  [_$'\371']="0xf9" [_$'\372']="0xfa" [_$'\373']="0xfb" [_$'\374']="0xfc"
  [_$'\375']="0xfd" [_$'\376']="0xfe" [_$'\377']="0xff"
 )
 function ord_eascii3 {
    local -i val="${EAsciiLookup2["_${2:0:1}"]-}"
    if [ "${val}" -eq 0 ]; then
        case "${2:0:1}" in
            ]) val=0x5d ;;
            \\) val=0x5c ;;
        esac
    fi
    eval "${1}"'="${val}"'
 }
 # برای تفنن موارد زیر را بررسی کنید
 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord TmpVar 'a'; done
 # real 0m0.065s
 # user 0m0.048s
 # sys 0m0.000s

 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord_eascii TmpVar 'a'; done
 # real 0m0.239s
 # user 0m0.188s
 # sys 0m0.000s

 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord_utf8 TmpVar 'a'; done
 # real    0m0.225s
 # user    0m0.180s
 # sys    0m0.000s

 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord_eascii2 TmpVar 'a'; done
 # real 0m1.507s
 # user 0m1.056s
 # sys 0m0.012s

 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord_eascii3 TmpVar 'a'; done
 # real 0m0.147s
 # user 0m0.120s
 # sys 0m0.000s

 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord_echo 'a' >/dev/null ; done
 # real    0m0.065s
 # user    0m0.044s
 # sys    0m0.016s

 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord_eascii_echo 'a' >/dev/null ; done
 # real    0m0.089s
 # user    0m0.068s
 # sys    0m0.008s

 time for (( i=0 ; i <1000; i++ )); do ord_utf8_echo 'a' >/dev/null ; done
 # real    0m0.226s
 # user    0m0.172s
 # sys    0m0.012s

پرسش و پاسخ 71 (آخرین ویرایش ‎2012-03-14 06:44:55‎ توسط rgnb-4d0d6130)