منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

تراکنش چیست

تراکنش (Transaction) نشان دهنده یک واحد کاری انجام شده درون یک سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS – DataBase Management System) است. پایگاه داده های امروزی به صورت چند کاربره هستند، بنابراین به طور همزمان چندین تراکتش به سیستم مدیریت پایگاه داده واگذار می شود و پایگاه داده (DBMS) باید تضمین کند که اجرای یک تراکنش بر روی دیگر تراکنش ها تاثیر گذار نخواهد بود.

دنباله مطلببرچسب ها : ,