منبع اصلی نوشتار زیر در این لینک قرار دارد

ترجمه فصل سوم کتاب اسکوئید

فصل سوم هم ترجمه شد. هنوز ترجمه فصل دوم کامل نشده، ولی در مراحل پایانی قرار دارد. در این فصل نگاهی به روشهای مختلف اجرای اسکوئید  و مدیریت آن از طریق خط فرمان داریم.

مطالبی که در این فصل می آموزیم:

راههای مختلف اجرای اسکوئید

اشکال زدایی فایل پیکربندی اسکوئید

مدیریت فایلهای ثبت رخداد

استفاده از یک فایل پیکربندی جایگزین به جای فایل اصلی جهت مقاصد آزمایشی

گزینه های مختلفی که میتوان به همراه دستور squid استفاده کرد

دانلود فصل سومبرچسب ها : , , ,